加载中…
个人资料
三联生活周刊
三联生活周刊 新浪机构认证
  • 博客等级:
  • 博客积分:0
  • 博客访问:26,820,867
  • 关注人气:86,402
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

清明 | 忙趁东风放纸鸢

(2017-04-04 15:57:15)
标签:

杂谈

​​

文/三联节气


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4iaDgDTJsaZibxv9S7KUImM38Q4ic2AdIhibb1pt0bpO10zSw9E2j0St1Ng/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />


清明时节,春暖花开,气流上升,春风和煦,最适宜放风筝。《帝京岁时记胜》载:“清明扫墓,倾城男女,纷出四郊,提酌擎盒, 轮毂相望。各携纸鸢线轴,祭扫毕,即于坟前施放较胜。”《清明上河图》也有放风筝的场面。


风筝,古代称纸鸢、纸鹞、鹞子等。风筝最早是应用于军事的,作用有点像我们今日的无人机,探查敌军远近或传递消息。“有鸟有鸟群纸鸢,因风假势童子牵”,唐代时候,放风筝逐渐变为宫廷和民间的游戏,晚唐时,宫廷风筝已经有了较高的艺术欣赏价值。


风筝的起源

清明 ▊ 三月节


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk48KhvJU1f5EGDhY1b6vv3l1fEy0BnrAbVrUGDRH3m062uNHThCfDPaA/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

木鸢说。曹雪芹在《南鹞北鸢考工志》中指出,风筝起源于“木鸢”,且由来久矣。春秋时期鲁国人墨子“作木鸢”,费时三年,一日而败。春秋时期的《考工记》记载了墨子制作“木鸢”,公输班制作“木鹊”之事。

《墨子鲁问》中也有记载:“公输子削竹木以为鹊,成而飞之,三日不下,公输子自以为至巧。”

纸鸢说。有人认为风筝最早起源于汉代的纸鸢。楚汉相争,汉高祖时期,韩信作纸鸢放飞空中,根据放线的长短以测军队距未央宫的远近,以便于“穿地坠入宫中”。

无论是木鸢还是纸鸢,风筝最早都是应用于军事的。

而风筝一词最早使用见于五代李邺。李邺以纸糊扎鸢,引线乘风为戏,与皇帝在宫中相诮戏,风筝已为娱乐之用。因李邺将一种类似竹笛的装置安在风筝背上,放飞时,风吹入竹笛发出的声鸣,颇似筝,故有“风筝”之称。

但是在宋代之前,风筝和纸鸢其实是两个概念,风筝指的是廊下风铃,纸鸢、风鸢才是今天的风筝。

诗词中的纸鸢

落日微风 ▊ 有鸟有鸟群纸鸢


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4Yia4NQ04Ok2J9KbxP6ZKKLLzH9Obb3QicQEyPibEsWwXIdeic1v5E5jvyw/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

有鸟有鸟群纸鸢,因风假势童子牵。

去地渐高人眼乱,世人为尔羽毛全。

风吹绳断童子走,馀势尚存犹在天。

愁尔一朝还到地,落在深泥谁复怜。

——唐元稹


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4mzMrk4UmwQy62h5ACibvgfDWHspSa6rePiaVem7GcDMA79MklUSooZFg/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />


青门欲曙天,车马已喧阗。

禁柳疏风雨,墙花拆露鲜。

向谁夸丽景,只是叹流年。

不得高飞便,回头望纸鸢。

——唐罗隐


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4ZNO3BemNdDw5J72QGgQjQnLK0K3tNNuM1grvLbtb9hhcHibegdicIKzg/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />落日明沙岸,微风上纸鸢。

静还林石下,坐读养生篇。

——唐刘得仁


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk43NsnqNM8AtrwD9Bm7uB0VJoicHl1g7ZOvv309dg757AkdkCsENCKCbA/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />瓜蔓水平芳草岸,鱼鳞云亲夕阳天。

出从父老观秧马,归伴儿童放纸鸢。

——宋陆游


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4JTialmRGdgKeHXWgT6N59DQbOSjE0FoMtcgYDNMrNYEibicdIhKibIg1FQ/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />


只是凭风力,飞腾自不知。

转来高处去,肯顾此身危。

云外摇双翼,空中寄一丝。

每愁吹断后,欲觅意何之。

——宋顾逢


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk41TzcEkyo4DtAym68Ng9iax0yDuqoyqmNrmIUOdZzCaU1XwQ4eAGCxFQ/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />共看玉腕把轻丝,风力蹉跎莫厌迟。

顷刻天涯遥望处,穿云拂树是佳期。

——明杨宛


宋画《百子图》

儿童玩耍 ▊ 尽兴放纸鸢


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4bAuCZ1Yn7VbC0AFNIRMBIic3utaic2XKNmH2UKTku1icY19a42SE5xic5g/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4bRBREAdzxOz5ibywDwpiazD2nRZNMFAia0DSekOnwCGDicKUoxg9zS5C2g/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk43nicAhIYYGeVUGicu6ShBohKhhOAHWjjUcFq3yXAZzPRTVWKjp3eia85A/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />


南宋宫廷画家苏汉臣所画《百子图》,生动地描绘了南宋时放风筝的场面。户外庭院,景色分明,孩童尽兴玩耍,天真活泼。


风筝与纸鸢之别

风入竹笛 ▊ 声颇似筝


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk418mh79NEKaUVRdtatoIPticAKzBEpnbD1iallWAwcScEx2cgbTPeLLwA/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />


到明代,风筝与纸鸢已经合二为一,风筝已经不再是风铃之意。郎琪的《七修类稿》中对“风筝”的具体含义以及“纸鸢”的创始时间进行了探考。


曹雪芹《南鹞北鸢考工志》

至此 ▊ 北京风筝肥燕为冠


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4W09S7yTsUPLa2FSZkguQaBmIibG7S6dpoWvnTz5c08b5xFgAuU8biaZA/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

曹雪芹在写《红楼梦》之余,以糊风筝为生,著有《南鹞北鸢考工志》。至此,北京风筝形成流派,进入鼎盛时期。《南鹞北鸢考工志》详细介绍了43种风筝的扎、糊、绘、放技艺,每种都绘有骨架图、彩图,并配有扎糊诀和画诀,图文并茂。


风筝的文化寓意

富贵康宁 ▊ 放晦气


风筝的绘制暗含了民间祈福的寓意。比如曹雪芹《南鹞北鸢考工记》中有关于肥燕画法的文字,集中体现了风筝创作寄托的美好愿望:

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4WsxWfL6pIhP1RlicQawHcV9hicl87BbJnOuemibiaFcA5rEetJ1Yf6ibrdA/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

大地春回景色妍,燕子报喜到人间。

画拟人态形神备,笔法意匠体势全。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4neu7cFJalFqCxZZkq2AXRLRxrgib6dkmFiagdfNyHqibVLJXvuR0zvJ8Q/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

广额丰发腰含笑,眉梢上轩见喜颜。

两目凝神须下视,一时洪福到眼前。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4fCibp2cic00d6XmqYDicyeXicJiavO1WkvOhJcZJ5HAhypEg7D71ZnB2BlQ/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

领如满弓承双颊,胸似银瓶气度轩。

蓄势待发权在握,时根腋翎必相衔。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4a1EfXzcLxFWKncb3z1BkL1S3ucb359bicwusFTjtA3Qoc3PPbkPNacw/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

两笔皆寻膀线起,位在中央不可偏。

腰列纹锦即尾羽,上寿福禄在两端。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4qjf8kNsLdonWQnIOv3ia4BwLnaA0iccbg5Dzn8Y6GPb9wPcaGo8gKfhQ/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

主尾展开八字势,四翎适为一个宽。

两膀画作菱角形,肩领双钩月半圆。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk45ibZvs1olyWFv5tVyY742Vm1ybDfo8EVPtzq7okyHP91UmPR69w0d2Q/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

铁肩高禽凌云志,一展遐龄可齐天。

红润眉心花绽蕊,绿泛眼膜叶钩连。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4to8bsSpS8pvRrOeicNEjica6G8ueeBaHA0Ge2T9SssOKeK5EAZndcczQ/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

翎如尺数各加十,上起中线下到弯。

羽内纹锦花一簇,红桃绿柳色最鲜。

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk40Ub7uGU8ibjoag3Xuj9RCDiaUibvTqgbeyzU8JXgdpccHZSEB0DicMKpNQ/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

五福捧寿桃花瓣,十绿全臻柳叶尖。

彩蝶双双飞上下,不负春光舞蹁赶。

曹雪芹笔下的肥燕是喜和春的象征,“燕子”的各个部位都流露出了喜相,除了嘴尖、眼珠、眉轮用黄色,采用写实手法,其余的各个部位都被赋予象征意义:两翼尾羽之间用福、禄、寿、喜的纹样搭配,嘴巴画成红色,寓意“洪福在前,两个膀角花上彩蝶,比喻“彩蝶寻芳”,整个风筝图案充满吉祥的浪漫气息。

不仅是肥燕,龙、凤、蝙蝠、荷花、鲤鱼等题材所传达也都是福禄寿喜、祥和平安、祈子延寿、富贵康宁等寓意。

民间还有通过放飞风筝的过程“放晦气”的说法。当某人有灾或生活不顺时,即把自己的名字写在风事上,当风筝放飞空中,剪断风筝线,让风筝随风飘走,随之把晦气带走。《红楼梦》第七回,紫鹃、黛玉等人放风筝,李纨道(对黛玉):“放风筝图的是这一乐,所以又说放晦气,你更该多放些,把你这病根都带了去就好了”。

▊ 风筝赏析 


http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk45LaSpnjdhqRmib3f40JAnjeOAHLKAthZLSgqSu8LbBfiaZDHFRsGMZWg/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk45QiaQuf4fjggAicwczsYTTe7hd8t75AwMNSiaqCeIicrN5K4TiakiaD0Yflw/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4x3DQW1zY49t74BWFb9ibqDjaRfeGFK0yNPia17KxJqDI5u5hXsRRSHyg/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4md8sL07r0k9WndCc2uwtnZpeloQKPE27FV011BVazrZeWicvLgRFBBA/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk4ogpVmwO3j0sPxQBWRssticia1vddMkibJ8xOfFkFQklM6Nth6rPbGF6OQ/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />

http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/8wdZKibib6Q3rnL8fx0J7lHxSichph12zk43M5d062VouR3qNLib07oXupPNWFyRq1VHCRHukbmjs50BiaPs0ednUUw/640?wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />


————  风筝 鲁迅  ————


北京的冬季,地上还有积雪,灰黑色的秃树枝丫杈于晴朗的天空中,而远处有一二风筝浮动,在我是一种惊异和悲哀。

故乡的风筝时节,是春二月,倘听到沙沙的风轮声,仰头便能看见一个淡墨色的蟹风筝或嫩蓝色的蜈蚣风筝。还有寂寞的瓦片风筝,没有风轮,又放得很低,伶仃地显出憔悴可怜的模样。但此时地上的杨柳已经发芽,早的山桃也多吐蕾,和孩子们的天上的点缀相照应,打成一片春日的温和。我现在在哪里呢?四面都还是严冬的肃杀,而久经诀别的故乡的久经逝去的春天,却就在这天空中荡漾了。

但我是向来不爱放风筝的,不但不爱,并且嫌恶它,因为我以为这是没出息孩子所做的玩艺。和我相反的是我的小兄弟,他那时大概十岁内外罢,多病,瘦得不堪,然而最喜欢风筝,自己买不起,我又不许放,他只得张着小嘴,呆看着空中出神,有时竟至于小半日。远处的蟹风筝突然落下来了,他惊呼;两个瓦片风筝的缠绕解开了,他高兴得跳跃。他的这些,在我看来都是笑柄,可鄙的。

有一天,我忽然想起,似乎多日不很看见他了,但记得曾见他在后园拾枯竹。我恍然大悟似的,便跑向少有人去的一间堆积杂物的小屋去,推开门,果然就在尘封的什物堆中发现了他。他向着大方凳,坐在小凳上;便很惊惶地站了起来,失了色瑟缩着。大方凳旁靠着一个蝴蝶风筝的竹骨,还没有糊上纸,凳上是一对做眼睛用的小风轮,正用红纸条装饰着,将要完工了。我在破获秘密的满足中,又很愤怒他的瞒了我的眼睛,这样苦心孤诣地来偷做没出息孩子的玩艺。我即刻伸手折断了蝴蝶的一支翅骨,又将风轮掷在地下,踏扁了。论长幼,论力气,他是都敌不过我的,我当然得到完全的胜利,于是傲然走出,留他绝望地站在小屋里。后来他怎样,我不知道,也没有留心。

而我的惩罚终于轮到了,在我们离别得很久之后,我已经是中年。我不幸偶而看到了一本外国的讲论儿童的书,才知道游戏是儿童最正当的行为,玩具是儿童的天使。于是二十年来毫不忆及的幼小时候对于精神的虐杀的这一幕,忽地在眼前展开,而我的心也仿佛同时变了铅块,很重很重地坠下去了。

但心又不竟坠下去而至于断绝,它只是很重很重地坠着,坠着。

我也知道补过的方法的:送他风筝,赞成他放,劝他放,我和他一同放。我们嚷着,跑着,笑着——然而他其时已经和我一样,早已有了胡子了。

我也知道还有一个补过的方法的:去讨他的宽恕,等他说,“我可是毫不怪你呵。”那么,我的心一定就轻松了,这确是一个可行的方法。有一回,我们会面的时候,是脸上都已添刻了许多“生”的辛苦的条纹,而我的心很沉重。我们渐渐谈起儿时的旧事来,我便叙述到这一节,自说少年时代的糊涂。“我可是毫不怪你呵。”我想,他要说了,我即刻便受了宽恕,我的心从此也宽松了罢。

“有过这样的事么?”他惊异地笑着说,就象旁听着别人的故事一样。他什么也记不得了。

全然忘却,毫无怨恨,又有什么宽恕可言呢?无怨的恕,说谎罢了。

我还能希求什么呢?我的心只得沉重着。

现在,故乡的春天又在这异地的空中了,既给我久经逝去的儿时的回忆,而一并也带着无可把握的悲哀。我倒不如躲到肃杀的严冬中去罢,——但是,四面又明明是严冬,正给我非常的寒威和冷气。

一九二五年一月二十四日

插画 / 王文哲

⊙ 文章版权归《三联生活周刊》和《三联节气》所有 ,禁止转载,侵权必究
http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/c2Sib3Mp7pOMhzV3WUt7U8MibWEOBnezXgrLB5TBtNBiagDk80WAu03PHrEWFceTDhcZiaXhd2cbluJylL6vNDUYGQ/640?wx_fmt=jpeg&wxfrom=5&wx_lazy=1忙趁东风放纸鸢" />​​​​

0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有