加载中…
个人资料
境园
境园
 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:81,536
 • 关注人气:217
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

【蒙学经典】《弟子规》原文注音及注释(三)

(2015-07-09 17:27:19)
标签:

弟子规

教育

蒙学经典

文化

育儿

分类: 经典教育
【蒙学经典】《弟子规》原文注音及注释(三)

原文注音

jǐn
     
【谨】

zhāo  qǐ zǎo yè miánchí  lǎo yì zhì  xī cǐ shí
     
  早 夜          至 惜
      chén bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu
     
  盥    口   便     回    
     guān bì zhèng niǔ bì jié  wà yǔ lǚ  jù jǐn qiè
     
  正  结    履 俱
     zhì guān fú  yǒu dìng wèi wù luàn dùn zhìwū huì
     
    服 有     位       顿 致  
    yī guì jié  bú guì huá shàng xún fèn  xiàchèn jiā
   
洁 不    华        分 下    
     duì yǐn shí  wù jiǎn zé  shí shì kě wù guò zé
     
   食 勿    择    可 勿    
     nián fāng shào wù yǐn jiǔ  yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu
     
    少  酒    醉 最    
     bù cóng róng  lì duān zhèng yī  shēnyuán bài gōng jìng
     
    容    正          圆      
     wù jiàn yù   wù bǒ yǐ   wù jī jù  wù yáo bì
     
   阈 勿    倚    箕踞 勿    
      huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wānwù chù léng
     
     帘 勿   声                弯 勿    
     zhí xū qì   rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén
     
 器 如  盈    室 如  
     shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè
     
 忙           勿   难      
     dòu nào chǎng jué wù jìn   xié pì shì jué wù wèn
     
    场      近      事      
     jiāng rù mén wèn shú cún jiāngshàngtáng shēng bìyáng
     
  门                       堂      
     rén wèn  shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ  bùfēn míng
     
    谁  名        我 不  
     yòng rén wù  xū míng qiú   tǎngbú wèn   jí  wéi tōu
     
   物       求       问  
     jiè rén wù   jí shí huán   hòuyǒu jí     jiè bù nán
     
 物  及时  还           借


注释与译文

五、

 

12  夜眠3 老易至    惜此时

晨必盥4   5漱口  便溺6  7净手8

 

注释

 

1朝】 早晨。2起】 起床。3眠】 睡觉。《论语?子罕》:“子在川上曰:逝者如斯夫,不舍昼夜。”4盥】 guàn承水洗手 ,这里泛指洗脸洗手。5兼】 同时进行几件事情。6溺】 niào 同“尿”,小便。7辄】 zhé总是,就。8净】 使------干净。下文还有要保持衣服清洁的要求。又明朝朱伯庐中《治家格言》有“黎明即起,洒扫庭(厅堂)除(台阶)”一句,讲每天要早起,清扫厅堂庭院落。盥漱洒扫的目的是清洁自己的身体衣着及环境,使染污还于清净。清洁身体环境的同时,要想着清洁自己的心灵,去除心灵的污垢。圣人商汤洗澡的时候,就想着使自己的心灵美丽起来,还命人在澡盆上刻了警示自己的铭文:苟日新,日日新,有日新。《礼记?大学》:“大学之道,在明明德,在亲(xīn同“新”)民(人),在止于至善。”盥漱沐浴净身,而真正使人成为新人的是明明德。佛弟子朱利盘特愚笨无比,连说扫帚两个字都说扫忘帚说帚忘扫,却因扫地时思考“去尘除垢”的意思而证阿罗汉果。这个故事记载在《增一阿含经》卷11《善知识品》里。

 

译文

 

早晨我们要早起,晚上我们要晚睡。人生岁月本来不多,而光阴易逝,少年很快就会变成老年,因此我们要珍惜现在的时光。 早上起床后一定要洗手洗脸,刷牙漱口。大小便后也要将手洗干净。

 

 

1必正2  3必结  袜与履4    俱紧切5

6冠服    有定位    勿乱顿7   8污秽9

 

注释

 

1冠】 guān帽子。2正】 端正。3纽】 niǔ扣结。4履】 鞋。5紧切】 牢固。因为冠处于人身最高位置,因此用“冠必正”来做例子,并与后面的几句一起,告诉我们不论居家在外仪表都要端正,而仪表端正的前提是心要端正。上文说“恭”是接人待物的根本法门,那么这一个“正”字则是对自己身心的根本要求——身正,心正,行正,知见正,思维正。“恭”要以“正”为基础。《礼记·大学》:“心正而后身修;身修而后家齐;家齐而后国治;国治而后天下平。”又给出心正之法 :“物格而后知至;知至而后意诚;意诚而后心正。”有人会说,这个是牵强附会,小题大做。你细想想,如果头不正,歪个脑袋,那冠正有什么用?如果脑袋里的东西不正,冠却很正,那这个人就太阴险可怕了。所以一定是冠正头正心正。要求正冠,则一定要求你正心。6置】 放置。7顿】 处理,设置。8致】 导致(不好的结果)。9污秽】 wū huì肮脏,不干净。《孟子?尽心上》:“孟子曰:‘君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物。’”“爱物”是说爱一切物,天地间一切动物,植物,矿物。关于要保持衣服的清洁的深意,在前文解释“盥漱”时已经解释,这里不再解释。

 

译文

 

帽子要戴得端正,衣服要扣好纽扣,袜子应穿得平整,鞋带应系得紧切。衣

服帽子不穿不戴的时候,应当放置在固定的位置,不要随手乱扔,以免弄脏了。

 

衣贵洁1  不贵华2  345 67

对饮食   勿拣择8 食适可9     勿过则10

 

注释

 

1洁】 整洁。2华】 华丽。4上】  这里指在长辈面前。4循】  依照。5分】  fèn身份。“循分”意思是在长辈面前,穿着要依循自己的身份。6下】 指在平辈和晚辈面前。7称】 chèn适合,相符。“下称家”意思是在平辈晚辈面前,虽然身份高,可以穿得好一点,但还要考虑家庭的社会地位及经济状况。8拣择】 挑拣,选择。9适可】程度适当。10则】 准则,这里指常量。“食适可,勿过则”与“衣贵洁,不贵华”四句以衣食为例,告诉我们在衣食住行等物质生活方面宜节俭,不可奢靡,宜少欲知足,不可生出贪心。《弟子规》中还有“物虽小,勿私藏”“居处变,酒肉绝”“财物轻,怨何生”“借人物,及时还”“若衣服,若饮食,不如人,勿生戚”“与宜多 ,取宜少” 等句也要求我们在物质生活上宜少欲知足,不长贪欲。《论语?里仁》:“子曰:‘士志于道,而耻恶衣恶食者,未足与议也。’”  (孔子说:“士有志于学习和实行圣人的道理,但又以自己吃穿得不好为耻辱,对这种人,是不值得与他谈论道的。” )《论语?颜渊》:“子谓卫公子荆,‘善居室。使有,曰:“苟合矣。”少有,曰:“苟完矣。”富有,曰:“苟美矣”’”(孔子谈到卫国的公子荆,说:“他善于居家过日子,刚有一点,便说:‘差不多够了。’增加了一点,又说道:‘差不多完备了。’多有一点,便说道:‘差不多完美了。’”)孔子在赞美卫国大夫公子荆居家理财节俭节制,少欲知足。《孟子?尽心下》“孟子曰:‘养心莫善于寡欲。’”“宝珠玉者,殃必及身。”《礼记?大学》:“致知在格物。”这句话说人要获得智慧,必要的一个条件在于革除物欲。

 

译文

 

衣服讲究整洁,不应讲究昂贵华丽。穿戴衣帽,在长辈面前要依循自己的身分,在平辈晚辈面前应符合家庭的状况。对于饮食,我们不要挑拣,吃饭要适量,不能过量。

 

年方少 勿饮酒   饮酒醉    最为1

 

注释

 

1为】 wéi是。人的意志是很难经得住酒精的考验的,一旦过量,出点丑态还是小事,伤身丧命毁掉操守断送前程贻误家国是大事,这样的人比比皆是,大家都想把握好这个度,可是没见哪个能把握得住,所以不饮是趋吉避凶最好的选择。《诗经·小雅·小宛》:“人之齐圣,饮酒温克。彼昏不知,壹醉日富。各敬尔仪,天命不又。”(聪明智慧那种人,饮酒也能见沉稳。可是那些糊涂蛋,每饮必醉日日甚。请各自重慎举止,否则天不佑你们。温克,温和、克制。壹醉,每饮必醉。富,甚。又,通“佑”,保佑。)古圣贤大禹的末孙夏桀不尊祖训,“荒耽于酒,淫佚于乐”使得“德昏政乱”,国家灭亡。商朝末帝纣王喝酒用“酒池”,边上放“肉林”即裸身男女,荒淫无度,导致国灭身亡。我们再来看看圣人孔子的怎样饮酒的。《论语?子罕》:“子曰:‘出则事公卿,入则事父兄,丧事不敢不勉,不为酒困,何有于我哉?’”《论语?乡党》:“唯酒无量,不及乱。”孔子饮酒,不为酒困,不及乱。《论语?乡党》:“乡人饮酒,杖者出,斯出矣。”乡学三年,进行考核,然后推荐德行道义优秀者到诸侯那里去。将行之时,乡里举行“乡饮酒礼”。孔子参加这种活动时,等到比他年龄大(60岁以上的老人可以在乡里用手杖)的出去了,他也就离开了。乡饮酒礼,是允许开怀畅饮的,而能够饮酒上百觚的孔子,却没有像一般人那样饮到大醉,而是等年长者出去了的时候,也就跟在后面出去了。孔子长寿,与谨慎饮食是有直接关系的。这里说“饮酒醉,最为丑”,把醉酒的罪过说得太轻了。

 

译文

 

我们现在年纪还小,不要饮酒。饮酒醉了,会现出丑态,失却礼仪。

 

1从容2  立端正  3深圆4  5恭敬  

 

注释

 

1步】 走步,走路。用如动词。2从容】 cóng róng舒缓,不急迫。3揖】 古代的拱手礼。4深圆】 指作揖时低头曲身幅度大,使身体弯得近于圆形。5 古时下跪叩头及打躬作揖的通称。“ 揖深圆,拜恭敬”采用互文手法,是说作揖礼拜动作要规范,心态要恭敬。《礼记·曲礼》:“立必正方”。《礼记·儒行》:“温良者,仁之本也;敬慎者,仁之地也;宽裕者,仁之作也;孙接(xùnjīe 谦逊)者,仁之能也;礼节者,仁之貌也”。强调礼节是仁德的外在表现。

 

译文

 

走路,我们的步态要舒缓、不急迫。站立,我们的姿态要端正。作揖,我们的身体要深深地躬下去。叩拜,我们的心态要虔诚恭敬。

 

勿践12   勿跛倚3   勿箕踞4  勿摇髀5

 

注释

 

1践】 踩,踏。2阈】 yù 门槛。《论语?乡党》:“(孔子)立不中门,行不履阈。”《礼记?曲礼》:“大夫士出入君门,由闑(niè门橛)右,不践阈。”3跛倚】bǒyǐ站立歪斜不正,倚靠于物。《礼记·礼器》:“有司跛倚以临祭,其为不敬大矣。” 4箕踞】 jījù两脚张开前伸,两膝微曲地坐着,形状像箕。“箕踞”是最失礼的坐相。《礼记·曲礼》:“游毋倨,立毋跛,坐毋箕,寝毋伏。”5髀】 大腿。

 

译文

 

进门出门或在门口逗留时,我们不要脚踩门槛。站立时,我们不要歪着身子或斜倚着什么。就座时,我们不要将两腿伸出去盘成簸箕的形状。站立或就座时,我们都不要摇晃大腿。

 

1揭帘   勿有声   宽转弯  勿触棱2

3虚器4 如执盈5  入虚室6  如有人

 

注释

 

1缓】 慢慢地。2棱】 léng物体的棱角。揭帘动做要轻柔缓慢,对物体绕行的时候,弯要转的大一点,这样做可能有几种发心呢?以揭帘为例,一是不要让声音太大,以免自己耳朵难受;二是不要拽坏了帘子,以免自己蒙受经济损失;三是,不要使声音太大,以免吵到别人;四是保护好帘子,不要拽坏了;五是以此养成自己轻拿轻放的生活好习惯;六是以此培养自己宽柔慈爱,善待万物的菩萨心肠。我们看看,一个简单的动作,有这许多不同的境界,我们就知道,一个人的发心大有多么重要。小动作,养大心啊!还有,这里也是用“缓揭帘”做一个例子,而类似的事情则有许多,比如关防盗门,动作轻点,照顾一下门和邻居的感受,比如关水龙头,每次动作都慢一点,水就会省一点,水龙头的寿命也会长一点。还有插电源插头,使用遥控器,发短信按键,穿衣服用挎包拉拉锁系纽扣,甚至翻书点鼠标撕纸……都要轻轻地,轻轻地。久之,人心会软;心性如棉如水,慈悲心就显现,就会柔以待人、宽以待人。3执】 端着。4虚器】 空的器皿。5盈】 满。指装满了东西的器皿,用如名词。6虚室】 没有人的房间。《礼记·少仪》:“执虚如执盈,入虚如有人”。《礼记·中庸》:“君子戒慎乎其所不睹,恐慎乎其所不闻,莫见乎隐,莫见乎微,故君子慎其独也。”那么我们为什么要“虚如盈”“虚如有”呢?这可是大有学问的。大家不妨讨论一下。

 

译文

 

拉动窗帘或门帘,我们的动作要轻柔缓慢,避免发出很大声响,搅扰他人。我们走路转弯时,弯要转得大一点,不要碰到物品的棱角,以免伤了自己或碰坏了物品。我们端着空的器具,要像端着盛满东西的器具一样小心翼翼;我们走进没有人的屋子里,要像进到有人的屋子里一样谦卑恭敬。

 

事勿忙  忙多错  勿畏难   勿轻略1

斗闹场2 绝勿近  邪僻3  绝勿问

 

注释

 

1轻略】 轻视、忽略。“勿轻略”是“勿轻略难”的简说,与前面一句一起应是“勿畏难,勿轻略难”。2斗闹场】 容易发生争吵打斗的不良场所。3邪僻】 xié pì邪恶。荀子《劝学篇》:“故君子居必择乡,游必就士,所以防邪辟而近中正也。”告诫我们择乡就士要远离邪僻之境邪僻之人而接近中正之境中正之人。

 

译文

 

我们做事不要匆忙,匆忙就容易出错。我们做事不要畏惧困难,也不要轻视忽略困难。易发生打仗斗殴事件的场所,我们绝对不要靠近;邪恶的事情,我们绝对不要询问。

 

将入门  问孰12   将上堂3  声必扬4

人问谁  56   吾与我   不分明7

 

注释

 

1孰】 谁。2存】 在。3上堂】 进厅堂。4扬】 提高。《礼记·曲礼》:“将上堂,声必扬。户外有二屦(鞋),言闻则入,言不闻则不入。(进厅堂前,自己要高声问(有人吗等)话,如果门外有两双鞋,听得见里面说话的声音就进去,听不到说话声说明里面有私密事就不要进去)”5对】  回答。6以】 用。7分明】 明确,清楚。

 

译文

 

进入别人家房门之前,我们先要问一下谁在家里,以决定进去还是不进去。进别人家厅堂时,先要放大声量说话,让厅堂里的人知道我们来了。访问别人叩别人家房门主人问“是谁”时,我们应该答自己的名字,回答“吾”或“我”,是不明确的答话。

 

用人物  须明求  1不问  即为2

借人物  及时还  后有急3  借不难

 

注释

 

1倘】 tǎng如果。2即为】 jíwéi就是。 倘不问,即为偷。”没有得到主人的允许而擅自取用,就是偷盗。以此为尺度衡量我们的行为,我们犯偷盗罪的时候太多了。偷盗是贫穷之因,对此我们不可以不谨慎。3急】 急事,用如名词。“借人物,即时还”是守信的表现。守信是得以与人继续交往的基础。《论语?为政》:“子曰:‘人而无信,不知其可也。’”下一章讲“信”会有更详细的说明。

 

译文

 

借用别人的物品,我们必须当着物主人的面明明白白地请求。如果我们不去请求而擅自取用,就属于偷窃的行为。我们借用他人的物品,要及时归还,以后有急事,再借就不难。


0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    

  新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有