加载中…
正文 字体大小:

道教咒语

(2011-06-19 22:01:13)
标签:

杂谈

luò fān zhòu
落 幡  咒 
   fān xuán bǎo hào  pǔ lì biān  zhū shén wèi hù
   幡  悬 宝   普 利  边  诸   卫 护
 tiān zuì xiāo qiān
  天 罪  消  愆 
   jīng wán fān luò  yún pèi huí tiān  zūn fǎ zhǐ
   经 完 幡   云 旆 回  天   遵 法 旨 
  yán
  延 
   jí jí rú
   急 急 如
   yù huáng shàng dì lǜ lìng
   玉  皇   帝 律   
jiǔ xīng shén zhòu
九  星    咒 
   jiǔ yào shùn xíng  yuán shǐ pái huái  huá jīng yíng
   九 曜  顺     元 始 徘      精  茔 
míng  yuán líng sàn kāi
明   元  灵  开 
   liú pàn qióng  jiàng wǒ guāng huī  shàng tóu
   流 盼   穷    我  光 辉    投 
zhū jǐng  jiě zhì huō huái
朱     滞   怀 
   de zhù fēi xiá  téng shēn zǐ wēi  rén jiān wàn shì
   驻 飞 霞   腾  身 紫   人    事 
 lìng wǒ xiān zhī
   我 先  
shén zhòu 
   咒 
   cǐ jiān  shén zhī zuì líng  shēng tiān dá
   此  土    之 最  灵   升  天 达
 chū yōu rù míng
  出 幽 入 冥 
   wéi wú guān zòu  liú tíng  yǒu gōng zhī
    吾 关 奏   留  停  有  功 之 
 míng shū shàng qīng
  名 书    清 
gān zhòu
甘  咒 
   bēi zhǎng yè kǔ rè  nǎo sān tú zhōng měng huǒ
   悲    夜 苦 热  恼 三 涂    猛  
chū yān hóu
出  喉 
   cháng jī kě  niàn  sǎ gān shuǐ  rú rè
    常  饥 渴  念   洒 甘  水  如 热
de qīng liáng
 清  凉 
   èr sǎ fǎ jiè shuǐ hún shén shēng luó  sān sǎ cí
   二 洒 法 界  水 魂    生    三 洒 慈
bēi shuǐ
悲  水 
   rùn jí qiè
   润 及  
dòu mǔ xuán líng zhòu
 母 玄  灵  咒 
   xuán líng jié róng  yǒng bǎo cháng shēng  tài xuán
   玄  灵   荣   永 保    生  太  玄 
sān  shǒu zhēn xíng
三   守  真  形 
   wǔ zàng shén jūn  bǎo ān níng
   五    君   保 安  
yán nèi zhēn zhòu
延   真  咒 
   tiān tóng shēng  sǎo huì chú qiān  liàn huà jiǔ
   天    生   秽 除  愆   炼  九 
dào  hái xíng tài zhēn
道    形 太  真 
   bǎi guān nà líng  jié jié shòu xīn  qīng xū yǎn
     官 纳 灵     受 新   清 虚 掩 
yìng  nèi wài fū yīn
映   外 敷 阴 
   mìng yán shēng  jí liáng chén  jīn tóng yù
    命 延  生  吉  良  辰  金  童 玉
 wèi wǒ zhí jīn
   我 执 巾 
   xuán táigài  guàn dài shēn  shǐ wǒ cháng
   玄  紫     带  身  使 我   
shēng  tiān tóng gēn
 生   天   根 
jīn guāng shén zhòu 
金  光    咒 
   tiān xuán zōng  wàn qì běn gēn  guǎng xiū yì
   天  玄  宗   气 本 根   广 修 亿
jié  zhèng wú shén tōng
劫   证 吾    
   sān jiè nèi wài  wéi dào dú zūn  yǒu jīn guāng
   三 界  外  惟 道 独 尊   有 金  光 
 fù yìng wú shēn
 覆 映 吾 身 
   shì zhī jiàn  tīng zhī wén  bāo luó tiān
   视 之     听 之  闻  包   天 
 yǎng qún shēng
  养  群  生 
   sòng chí biàn  shēn yǒu guāng míng  sān jiè shì
   诵 持  遍   身 有  光  明  三 界 侍 
wèi  wǔ dì sī yíng
卫  五 帝 司 迎 
   wàn shén cháo lǐ  yì shǐ léi tíng  guǐ yāo sàng
        礼  役 使 雷  霆  鬼 妖   
dǎn  jīng guài wáng xíng
胆   精  怪    形 
   nèi yǒu pī lì  léi shén yǐn míng  dòng huì jiāo
    有 霹 雳  雷   隐  名   洞 慧  交 
chè  wǔ qì téng téng
彻  五 气 腾  腾 
   jīn guāng sù xiàn  fù hù zhēn rén  jí jí rú
   金  光 速 现  覆 护 真 人  急 急 如
   yù huáng guāng jiànglìng chì
   玉  皇  光   律   敕 
yù zhòu
狱 咒 
   máng máng fēng dōu zhōng  chóng chóng jīn gāng shān
   茫  茫  酆         金  刚  山 


   líng bǎo liàng guāng  dòng zhào yán chí fán
   灵 宝     光   洞  照 炎 池 烦 
   jiǔ yōu zhū zuì hún  shēn suí xiāng yún fān
   九 幽 诸 罪 魂   身 随  香 云 旛 
   dìng huì qīng lián huā  shàng shēng shén yǒng ān
   定 慧  青  莲 花     生    永 安


jìng shēn shén zhòu
 净  身    咒 
   líng bǎo tiān zūn  ān wèi shēn xíng  hún
   灵 宝  天 尊  安 慰  身  形   魂 
 wǔ zàng xuán míng
 五   玄  冥 
   qīng lóng bái hǔ  duì zhàng fēn yún  zhū què xuán
   青  龙 白 虎  队  仗 纷 纭  朱   玄 
wǔ  shì wèi wǒ xuān
武  侍 卫 我 轩 
pò fēng dōu lí hán tíng zhòu
破 酆  离 寒  庭  咒 
   gōng dé jīn guāng wēi wēi kāi  yōu àn huá chí
   功 德 金   光   开  幽 暗  池 
liú zhēn xiāng
流  真  香 
   lián gài suí yún fú qiān líng zhòng  yuán cháng
   莲  随 云 浮 千  灵     元   常 
jū shí èr lóu
居 十 二 楼 
   jí xuān líng bǎo zhǐ zì zài tiān táng yóu
   急 宣  灵 宝 旨 自 在  天  堂 游 
zhù xiāng shén zhòu
  香    咒 
   dào yóu xīn xué  xīn jiǎ xiāng chuán  xiāng ruò
   道 由 心 学  心   香     香 爇 
yù lú  xīn cún dì qián
玉 炉  心 存 帝 前 
   zhēn líng xià pàn  xiān pèi lín xuān  jīn chén guān
   真  灵 下 盼   仙 旆 临  轩  今  臣  关 
gào jìng dá jiǔ tiān
  径 达 九  天 
jìng kǒu shén zhòu
 净 口    咒 
   dān zhū kǒu shén   huì chú fēn  shé shén zhèng
   丹 朱 口     秽 除 氛  舌     
lún  tōng mìng yǎng shén
伦     命  养   
   luó qiān chǐ shén  què xié wèi zhēn  hóu shén
     千 齿    却  卫  真  喉   虎
bēn  qì shén yǐn jīn
  气  引 津 
   xīn shén dān yuán  lìngtōng zhēn  shén liàn
   心   丹  元    我   真     炼 
yè  dào qi cháng cún
液  道 籏  常 存 
jìng xīn shén zhòu
 净 心    咒 
   tài shàng tái xīng  yìng biàn tíng  qū xié
   太     星     变  停  驱  缚
mèi  bǎo mìng hù shēn
魅  保  命 护 身 
   zhì huì míng jìng  xīn shén ān níng  sān hún yǒng
   智 慧  明  净  心   安   三 魂  永 
jiǔ   sàng qīng jiě
久      倾  
yuān jié zhòu
 冤   咒 
   zhòng shēng duō jié yuān  yuān shēn nán jiě jié  
    众  生 多   冤   冤  深     
shì jié chéng yuān
世   成  冤 
   sān shì bào xiē  wǒ jīn chuán miào fǎ  jiě chú
   三 世 报  歇  我 今    妙 法   除 
zhū yuān yè
诸  冤 业
   wén sòng zhì xīn tīng  yuān jiāsàn miè
   闻  诵 志 心  听   冤  自  灭 
luó zhēn jūn shén zhòu
  真 君    咒 
   shén shǒu xún hēi  dào míng míng chāo zhì líng àn
     首 循 黑  道  冥  冥  超 至  灵 暗
míng shuò wàng
明  朔  望 
   yáng dé huì yīn jīng gāo zhèn huáng fān quē máo jí
   阳 德 晦 阴  精 高  镇  黄 旛  茅 戢
yào shuāng líng
耀  霜  铃 
   zhì xīn duō shǒu fěng zhēn jīng
   至 心  多   首  讽  真  经 
sān guāng huà shí zhòu
三  光    咒 
   hào jīng shēng fǎ yīn yūn níng tiān zhōng liǎng yào
   浩  精  生 法 氤 氲  凝  天    两 曜 
gòng chéng chè
共   澈 
   wǔ wěi xiāng jiāo tōng sān guāng huàn míng bǎo
   五 纬    交   三  光  焕  明 宝 
níng sān gōng
凝 三  宫 
   dì xiāng huì jiǔ lǎo yān bǎi hái fēng jīn huá zhào
   帝    九 老    骸  丰 金   照 
guāng jǐng
 光   
   shēn yuè tóng niàn dào shàng shèng qián wàn
   身      念 道    圣  前  
jié shòu qióng
劫  寿   穷 
gān shí zhòu
甘    咒 
   lěng lěng gān shí  fǎ wèi shí liàng  qiān
   冷  冷 甘    法 味       骞 
liú qī zhēn
流 七 珍 
   míng míng hé suǒ ài  shòu cǐ fǎ yǐn shí  shēng tiān
   冥  冥 何 所 碍  受 此 法     升  天 
dēng zǐ wēi
登 紫  
   dé gāo wēi wēi  gòng shí lìng qīng jìng  qiè
   德 高 巍 巍        清  净    
yǒu wéi shì
有  事 
   pǔ jiē chéng dài mìng  bá rǔ sān tú kǔ  shī rǔ jiǔ
   普 皆  成 代  命  拔 汝 三 涂 苦  施 汝 九 
xuán qìng
玄  庆 
   lín dāng shòu shí shí  zhū tiān jiē zàn yǒng  hán
   临    受  时  诸  天 皆 赞  咏  寒 
tíng duō bēi kǔ
庭 多 悲 苦
   huí shǒu lǐ yuán huáng  qīng líng bǎo fú  zhōng
   回  首 礼 元  皇    青  灵 宝 符    
shān zhēn dì shū
山  真 帝 书 
   niàn shēng tài qīng  zài niàn guī xū  gōng
    念  升 太  清  再  念 皈 虚   功 
dé jiǔ yōu xià
德 九 幽 下 
   xuán xuán shēng zǐ wēi
       生 紫  
huí wǎng shēng zhòu
回  往  生  咒 
   qín xiū dào fǎ  jīng xīn gǎn tài míng  huáng
   勤 修  道 法  精 心 感 太  冥   黄 
huá zhēn jiàng
  真   
   wǔ zàng jié tāi yīng  yōu hún shēng tiān táng  fēi
   五   胎  婴  幽 魂  生  天  堂  飞 
shēng cháo shàng qīng
 升      清 
   huì biàn  cǐ shí shī zhòng shēng
   慧   遍  此  施  众  生 
ān tǔ shén zhòu
安 土    咒 
   yuán shǐ ān zhèn  pǔ gào wàn líng  yuè dú zhēn guān
   元 始 安 镇  普    灵  岳 渎 真  官 
 tǔ dī líng
 土 袛 灵 
   zuǒ shè yòu jì  wàng jīng  huí xiàng zhèng
   左 社 右 稷   妄  惊  回  向   
dào  nèi wài sù qīng
道   外 肃 清 
   ān fāng wèi  bèi shǒu tán tíng  tài shàng yǒu
   安 方 位  备  守 坛  庭  太   有 
mìng  sōu bǔ xié jīng
命  搜 捕   精 
   hù fǎ shén wáng  bǎo wèi sòng jīng  guī yī dào
   护 法     保 卫  诵  经  皈 依 道 
 yuán hēng lì zhēn
  元  亨 利 贞 
mù yù hún zhòu 
沐 浴 魂  咒 
   wēi wēi dào dé zūn  gōng dé yuán chéng  jiàng
   巍 巍 道 德 尊   功 德  圆  成    
shēn lái jiē yǐn
身 来 接 引 
   shī bǎo zì xié  cí bēi sǎ fǎ shuǐ  yòng
   师 宝 自 携  慈 悲 洒 法 水   用 
chén mí
沉 迷
   yǒng sān qīng àn  cháng cí wǔ zhuó
   永  三  清 岸   常 辞 五 浊 
jiàn bá wǎng shēng shén zhòu
 荐 拔 往  生    咒 
   chén huì xiāo chú  jiǔ kǒng shòu líng  shǐ wǒ biàn
   尘 秽  消 除  九  孔  受  灵  使 我 变 
yì  fǎn hún tóng xíng
易  返 魂  童  形 
   yōu hún chāo  jiē de fēi xiān
   幽 魂  超   皆  飞  仙 
jiù kǔ wǎng shēng shén zhòu
救 苦 往  生    咒 
   tài shàng chì lìng  chāo rǔ gū hún  guǐ mèi qiè
   太   敕     超 汝 孤 魂  鬼 魅   
 sì shēng zhān ēn
 四  生  沾 恩
   yǒu tóu zhě chāo  tóu zhě shēng  qiāng shū dāo
   有  者  超    者  生   鎗 殊 刀 
shā  tiào shuǐ xuán shéng
   跳  水  悬   
   míng sǐ àn sǐ  yuān wáng  zhài zhǔ yuān jiā
   明 死 暗 死  冤  屈    债 主  冤  
 dāo mìng ér láng
   命   
   guì wú tái qián  bā guà fàng guāng  zhàn rǔ ér qù
   跪 吾   前  八 卦  放  光    汝 而 去
 chāo shēng tā fāng
  超  生 他 方 
   wéi nán wéi  zì shēn chéng dāng  fù guì pín
    男    自 身      富 贵 贫 
jiàn  yóu rǔ zì zhāo
贱  由 汝 自 招 
   chì jiù děng zhòng  jí jí chāo shēng  chì jiù děng
   敕 就  等  众  急 急 超  生  敕 就  等 
zhòng  jí jí chāo shēng
 众  急 急 超  生 
jìng tiān shén zhòu
 净  天    咒 
   tiān zì rán  huì qì fēn sǎn  dòng zhōng xuán
   天  自 然  秽 气     洞    玄 
xū  huǎng lǎng tài yuán
虚     朗 太  元 
   bā fāng wēi shén  shǐ wǒ zì rán  líng bǎo fú mìng
   八 方 威    使 我 自 然   灵 宝 符 命 
 pǔ gào jiǔ tiān
 普  九  天 
   gān luó  dòng gāng tài xuán  zhǎn yāo fù xié
        洞  罡 太  玄   斩 妖 缚  
 duó rén wàn qiān
  人   千 
   zhōng shān shén zhòu  yuán shǐ yù wén  chí sòng
      山    咒   元 始 玉 文  持  诵 
biàn  què bìng yán nián
 遍  却  病 延   
   àn xíng wǔ yuè  bā hǎi zhī wén  mó wáng shù shǒu
   按  五 岳  八 海  闻  魔  束  首 
 shì wèi wǒ xuān
 侍 卫 我 轩 
   xiōng huì xiāo sàn  dào qì cháng cún  jí jí rú lǜ
    凶 秽  消   道 气   存  急 急 如 律 
lìng
 
shí zhòu
  咒 
   zì rán tiān chú shí  wú jīn jiā chí  lì biàn
   自 然  天 厨   吾 今  加 持   粒 变 
hé shā
河 沙 
   shí fāng guǐ shén gòng  jī kě yǒng xiāo miè  shí
   十  方 鬼    共  饥 渴 永  消 灭   
zhī yàn yáo chí
之 宴 瑶 池 
   jīn jiāng shī yōu hún  gōng dé yì  qiè
   今   施 幽 魂   功 德 议   
yǒu wéi guǐ
有  鬼 
   pǔ jiē chéng míng  bá sān tú kǔ  shī rú jiǔ
   普 皆  成  冥  拔 三 途 苦  施 如 九 
xuán qīn
玄  
   líng tán shòu chí zì  zhū tiān jiē zàn yǒng  yōu
   灵 坛  受 持 自  诸  天 皆 赞  咏  幽 
hún shēng tiān táng
魂  升  天  堂 
   fēi shēng cháo shàng qīng
   飞  升      清 
kāi jīng xuán yùn zhòu
开  经  玄 蕴  咒 
   yún zhuàn tài xū  hào jié zhī chū  zhà xiá zhà ěr
   云  篆 太 虚  浩 劫 之 初  乍 遐 乍 迩
 huò chén huò fú
 或  沉 或 浮
   wǔ fāng pái huái   zhàng zhī yú  tiān zhēn huáng
   五 方 徘      丈 之 余  天  真  皇 
rén  àn bǐ nǎi shū
人  按 笔 乃 书 
   yǐ yǎn dòng zhāng  cì shū líng fú  yuán shǐ xià
   以 演  洞  章  次 书  灵 符  元 始 下 
jiàng  zhēn wén dàn fū
    真 文 诞 敷
   zhāo zhāo yǒu  míng míng
   昭  昭  有   冥  冥 
   chén kē néng zì quán  chén láo
   沉 痾  自 痊   尘 劳 
   yōu míng jiāng yǒu lài  yóu shì shēng xiān dōu
   幽  冥   有 赖  由 是  升  仙  

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到:
  • 评论加载中,请稍候...
发评论

       

    发评论

    以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

      

    新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

    新浪公司 版权所有