加载中…
正文 字体大小:

道教咒语

(2011-06-19 22:01:13)
标签:

杂谈

luò fān zhòu
落 幡 咒 
  fān xuán bǎo hào pǔ lì biān zhū shén wèi hù
  幡 悬 宝  普 利 边 诸  卫 护
 tiān zuì xiāo qiān
 天 罪 消 愆 
  jīng wán fān luò yún pèi huí tiān zūn fǎ zhǐ
  经 完 幡  云 旆 回 天  遵 法 旨 
 yán
 延 
  jí jí rú
  急 急 如
  yù huáng shàng dì lǜ lìng
  玉 皇  帝 律  
jiǔ xīng shén zhòu
九 星  咒 
  jiǔ yào shùn xíng yuán shǐ pái huái huá jīng yíng
  九 曜 顺   元 始 徘   精 茔 
míng yuán líng sàn kāi
明  元 灵 开 
  liú pàn qióng jiàng wǒ guāng huī shàng tóu
  流 盼  穷  我 光 辉  投 
zhū jǐng jiě zhì huō huái
朱   滞  怀 
  de zhù fēi xiá téng shēn zǐ wēi rén jiān wàn shì
  驻 飞 霞  腾 身 紫  人  事 
 lìng wǒ xiān zhī
  我 先 
shén zhòu 
  咒 
  cǐ jiān shén zhī zuì líng shēng tiān dá
  此 土  之 最 灵  升 天 达
 chū yōu rù míng
 出 幽 入 冥 
  wéi wú guān zòu liú tíng yǒu gōng zhī
  吾 关 奏  留 停 有 功 之 
 míng shū shàng qīng
 名 书  清 
gān zhòu
甘 咒 
  bēi zhǎng yè kǔ rè nǎo sān tú zhōng měng huǒ
  悲  夜 苦 热 恼 三 涂  猛 
chū yān hóu
出 喉 
  cháng jī kě niàn sǎ gān shuǐ rú rè
  常 饥 渴 念  洒 甘 水 如 热
de qīng liáng
 清 凉 
  èr sǎ fǎ jiè shuǐ hún shén shēng luó sān sǎ cí
  二 洒 法 界 水 魂  生  三 洒 慈
bēi shuǐ
悲 水 
  rùn jí qiè
  润 及 
dòu mǔ xuán líng zhòu
 母 玄 灵 咒 
  xuán líng jié róng yǒng bǎo cháng shēng tài xuán
  玄 灵  荣  永 保  生 太 玄 
sān shǒu zhēn xíng
三  守 真 形 
  wǔ zàng shén jūn bǎo ān níng
  五  君  保 安 
yán nèi zhēn zhòu
延  真 咒 
  tiān tóng shēng sǎo huì chú qiān liàn huà jiǔ
  天  生  秽 除 愆  炼 九 
dào hái xíng tài zhēn
道  形 太 真 
  bǎi guān nà líng jié jié shòu xīn qīng xū yǎn
   官 纳 灵   受 新  清 虚 掩 
yìng nèi wài fū yīn
映  外 敷 阴 
  mìng yán shēng jí liáng chén jīn tóng yù
  命 延 生 吉 良 辰 金 童 玉
 wèi wǒ zhí jīn
  我 执 巾 
  xuán táigài guàn dài shēn shǐ wǒ cháng
  玄 紫   带 身 使 我  
shēng tiān tóng gēn
 生  天  根 
jīn guāng shén zhòu 
金 光  咒 
  tiān xuán zōng wàn qì běn gēn guǎng xiū yì
  天 玄 宗  气 本 根  广 修 亿
jié zhèng wú shén tōng
劫  证 吾  
  sān jiè nèi wài wéi dào dú zūn yǒu jīn guāng
  三 界 外 惟 道 独 尊  有 金 光 
 fù yìng wú shēn
 覆 映 吾 身 
  shì zhī jiàn tīng zhī wén bāo luó tiān
  视 之   听 之 闻 包  天 
 yǎng qún shēng
 养 群 生 
  sòng chí biàn shēn yǒu guāng míng sān jiè shì
  诵 持 遍  身 有 光 明 三 界 侍 
wèi wǔ dì sī yíng
卫 五 帝 司 迎 
  wàn shén cháo lǐ yì shǐ léi tíng guǐ yāo sàng
    礼 役 使 雷 霆 鬼 妖  
dǎn jīng guài wáng xíng
胆  精 怪  形 
  nèi yǒu pī lì léi shén yǐn míng dòng huì jiāo
  有 霹 雳 雷  隐 名  洞 慧 交 
chè wǔ qì téng téng
彻 五 气 腾 腾 
  jīn guāng sù xiàn fù hù zhēn rén jí jí rú
  金 光 速 现 覆 护 真 人 急 急 如
  yù huáng guāng jiànglìng chì
  玉 皇 光  律  敕 
yù zhòu
狱 咒 
  máng máng fēng dōu zhōng chóng chóng jīn gāng shān
  茫 茫 酆     金 刚 山 


  líng bǎo liàng guāng dòng zhào yán chí fán
  灵 宝   光  洞 照 炎 池 烦 
  jiǔ yōu zhū zuì hún shēn suí xiāng yún fān
  九 幽 诸 罪 魂  身 随 香 云 旛 
  dìng huì qīng lián huā shàng shēng shén yǒng ān
  定 慧 青 莲 花   生  永 安


jìng shēn shén zhòu
 净 身  咒 
  líng bǎo tiān zūn ān wèi shēn xíng hún
  灵 宝 天 尊 安 慰 身 形  魂 
 wǔ zàng xuán míng
 五  玄 冥 
  qīng lóng bái hǔ duì zhàng fēn yún zhū què xuán
  青 龙 白 虎 队 仗 纷 纭 朱  玄 
wǔ shì wèi wǒ xuān
武 侍 卫 我 轩 
pò fēng dōu lí hán tíng zhòu
破 酆 离 寒 庭 咒 
  gōng dé jīn guāng wēi wēi kāi yōu àn huá chí
  功 德 金  光  开 幽 暗 池 
liú zhēn xiāng
流 真 香 
  lián gài suí yún fú qiān líng zhòng yuán cháng
  莲 随 云 浮 千 灵   元  常 
jū shí èr lóu
居 十 二 楼 
  jí xuān líng bǎo zhǐ zì zài tiān táng yóu
  急 宣 灵 宝 旨 自 在 天 堂 游 
zhù xiāng shén zhòu
 香  咒 
  dào yóu xīn xué xīn jiǎ xiāng chuán xiāng ruò
  道 由 心 学 心  香   香 爇 
yù lú xīn cún dì qián
玉 炉 心 存 帝 前 
  zhēn líng xià pàn xiān pèi lín xuān jīn chén guān
  真 灵 下 盼  仙 旆 临 轩 今 臣 关 
gào jìng dá jiǔ tiān
 径 达 九 天 
jìng kǒu shén zhòu
 净 口  咒 
  dān zhū kǒu shén  huì chú fēn shé shén zhèng
  丹 朱 口   秽 除 氛 舌   
lún tōng mìng yǎng shén
伦   命 养  
  luó qiān chǐ shén què xié wèi zhēn hóu shén
   千 齿  却 卫 真 喉  虎
bēn qì shén yǐn jīn
 气 引 津 
  xīn shén dān yuán lìngtōng zhēn shén liàn
  心  丹 元  我  真   炼 
yè dào qi cháng cún
液 道 籏 常 存 
jìng xīn shén zhòu
 净 心  咒 
  tài shàng tái xīng yìng biàn tíng qū xié
  太   星   变 停 驱 缚
mèi bǎo mìng hù shēn
魅 保 命 护 身 
  zhì huì míng jìng xīn shén ān níng sān hún yǒng
  智 慧 明 净 心  安  三 魂 永 
jiǔ  sàng qīng jiě
久   倾 
yuān jié zhòu
 冤  咒 
  zhòng shēng duō jié yuān yuān shēn nán jiě jié 
  众 生 多  冤  冤 深   
shì jié chéng yuān
世  成 冤 
  sān shì bào xiē wǒ jīn chuán miào fǎ jiě chú
  三 世 报 歇 我 今  妙 法  除 
zhū yuān yè
诸 冤 业
  wén sòng zhì xīn tīng yuān jiāsàn miè
  闻 诵 志 心 听  冤 自 灭 
luó zhēn jūn shén zhòu
 真 君  咒 
  shén shǒu xún hēi dào míng míng chāo zhì líng àn
   首 循 黑 道 冥 冥 超 至 灵 暗
míng shuò wàng
明 朔 望 
  yáng dé huì yīn jīng gāo zhèn huáng fān quē máo jí
  阳 德 晦 阴 精 高 镇 黄 旛 茅 戢
yào shuāng líng
耀 霜 铃 
  zhì xīn duō shǒu fěng zhēn jīng
  至 心 多  首 讽 真 经 
sān guāng huà shí zhòu
三 光  咒 
  hào jīng shēng fǎ yīn yūn níng tiān zhōng liǎng yào
  浩 精 生 法 氤 氲 凝 天  两 曜 
gòng chéng chè
共  澈 
  wǔ wěi xiāng jiāo tōng sān guāng huàn míng bǎo
  五 纬  交  三 光 焕 明 宝 
níng sān gōng
凝 三 宫 
  dì xiāng huì jiǔ lǎo yān bǎi hái fēng jīn huá zhào
  帝  九 老  骸 丰 金  照 
guāng jǐng
 光  
  shēn yuè tóng niàn dào shàng shèng qián wàn
  身   念 道  圣 前 
jié shòu qióng
劫 寿  穷 
gān shí zhòu
甘  咒 
  lěng lěng gān shí fǎ wèi shí liàng qiān
  冷 冷 甘  法 味    骞 
liú qī zhēn
流 七 珍 
  míng míng hé suǒ ài shòu cǐ fǎ yǐn shí shēng tiān
  冥 冥 何 所 碍 受 此 法   升 天 
dēng zǐ wēi
登 紫 
  dé gāo wēi wēi gòng shí lìng qīng jìng qiè
  德 高 巍 巍    清 净  
yǒu wéi shì
有 事 
  pǔ jiē chéng dài mìng bá rǔ sān tú kǔ shī rǔ jiǔ
  普 皆 成 代 命 拔 汝 三 涂 苦 施 汝 九 
xuán qìng
玄 庆 
  lín dāng shòu shí shí zhū tiān jiē zàn yǒng hán
  临  受 时 诸 天 皆 赞 咏 寒 
tíng duō bēi kǔ
庭 多 悲 苦
  huí shǒu lǐ yuán huáng qīng líng bǎo fú zhōng
  回 首 礼 元 皇  青 灵 宝 符  
shān zhēn dì shū
山 真 帝 书 
  niàn shēng tài qīng zài niàn guī xū gōng
  念 升 太 清 再 念 皈 虚  功 
dé jiǔ yōu xià
德 九 幽 下 
  xuán xuán shēng zǐ wēi
    生 紫 
huí wǎng shēng zhòu
回 往 生 咒 
  qín xiū dào fǎ jīng xīn gǎn tài míng huáng
  勤 修 道 法 精 心 感 太 冥  黄 
huá zhēn jiàng
 真  
  wǔ zàng jié tāi yīng yōu hún shēng tiān táng fēi
  五  胎 婴 幽 魂 生 天 堂 飞 
shēng cháo shàng qīng
 升   清 
  huì biàn cǐ shí shī zhòng shēng
  慧  遍 此 施 众 生 
ān tǔ shén zhòu
安 土  咒 
  yuán shǐ ān zhèn pǔ gào wàn líng yuè dú zhēn guān
  元 始 安 镇 普  灵 岳 渎 真 官 
 tǔ dī líng
 土 袛 灵 
  zuǒ shè yòu jì wàng jīng huí xiàng zhèng
  左 社 右 稷  妄 惊 回 向  
dào nèi wài sù qīng
道  外 肃 清 
  ān fāng wèi bèi shǒu tán tíng tài shàng yǒu
  安 方 位 备 守 坛 庭 太  有 
mìng sōu bǔ xié jīng
命 搜 捕  精 
  hù fǎ shén wáng bǎo wèi sòng jīng guī yī dào
  护 法   保 卫 诵 经 皈 依 道 
 yuán hēng lì zhēn
 元 亨 利 贞 
mù yù hún zhòu 
沐 浴 魂 咒 
  wēi wēi dào dé zūn gōng dé yuán chéng jiàng
  巍 巍 道 德 尊  功 德 圆 成  
shēn lái jiē yǐn
身 来 接 引 
  shī bǎo zì xié cí bēi sǎ fǎ shuǐ yòng
  师 宝 自 携 慈 悲 洒 法 水  用 
chén mí
沉 迷
  yǒng sān qīng àn cháng cí wǔ zhuó
  永 三 清 岸  常 辞 五 浊 
jiàn bá wǎng shēng shén zhòu
 荐 拔 往 生  咒 
  chén huì xiāo chú jiǔ kǒng shòu líng shǐ wǒ biàn
  尘 秽 消 除 九 孔 受 灵 使 我 变 
yì fǎn hún tóng xíng
易 返 魂 童 形 
  yōu hún chāo jiē de fēi xiān
  幽 魂 超  皆 飞 仙 
jiù kǔ wǎng shēng shén zhòu
救 苦 往 生  咒 
  tài shàng chì lìng chāo rǔ gū hún guǐ mèi qiè
  太  敕   超 汝 孤 魂 鬼 魅  
 sì shēng zhān ēn
 四 生 沾 恩
  yǒu tóu zhě chāo tóu zhě shēng qiāng shū dāo
  有 者 超  者 生  鎗 殊 刀 
shā tiào shuǐ xuán shéng
  跳 水 悬  
  míng sǐ àn sǐ yuān wáng zhài zhǔ yuān jiā
  明 死 暗 死 冤 屈  债 主 冤 
 dāo mìng ér láng
  命  
  guì wú tái qián bā guà fàng guāng zhàn rǔ ér qù
  跪 吾  前 八 卦 放 光  汝 而 去
 chāo shēng tā fāng
 超 生 他 方 
  wéi nán wéi zì shēn chéng dāng fù guì pín
  男  自 身   富 贵 贫 
jiàn yóu rǔ zì zhāo
贱 由 汝 自 招 
  chì jiù děng zhòng jí jí chāo shēng chì jiù děng
  敕 就 等 众 急 急 超 生 敕 就 等 
zhòng jí jí chāo shēng
 众 急 急 超 生 
jìng tiān shén zhòu
 净 天  咒 
  tiān zì rán huì qì fēn sǎn dòng zhōng xuán
  天 自 然 秽 气   洞  玄 
xū huǎng lǎng tài yuán
虚   朗 太 元 
  bā fāng wēi shén shǐ wǒ zì rán líng bǎo fú mìng
  八 方 威  使 我 自 然  灵 宝 符 命 
 pǔ gào jiǔ tiān
 普 九 天 
  gān luó dòng gāng tài xuán zhǎn yāo fù xié
    洞 罡 太 玄  斩 妖 缚 
 duó rén wàn qiān
 人  千 
  zhōng shān shén zhòu yuán shǐ yù wén chí sòng
   山  咒  元 始 玉 文 持 诵 
biàn què bìng yán nián
 遍 却 病 延  
  àn xíng wǔ yuè bā hǎi zhī wén mó wáng shù shǒu
  按 五 岳 八 海 闻 魔 束 首 
 shì wèi wǒ xuān
 侍 卫 我 轩 
  xiōng huì xiāo sàn dào qì cháng cún jí jí rú lǜ
  凶 秽 消  道 气  存 急 急 如 律 
lìng
 
shí zhòu
 咒 
  zì rán tiān chú shí wú jīn jiā chí lì biàn
  自 然 天 厨  吾 今 加 持  粒 变 
hé shā
河 沙 
  shí fāng guǐ shén gòng jī kě yǒng xiāo miè shí
  十 方 鬼  共 饥 渴 永 消 灭  
zhī yàn yáo chí
之 宴 瑶 池 
  jīn jiāng shī yōu hún gōng dé yì qiè
  今  施 幽 魂  功 德 议  
yǒu wéi guǐ
有 鬼 
  pǔ jiē chéng míng bá sān tú kǔ shī rú jiǔ
  普 皆 成 冥 拔 三 途 苦 施 如 九 
xuán qīn
玄 
  líng tán shòu chí zì zhū tiān jiē zàn yǒng yōu
  灵 坛 受 持 自 诸 天 皆 赞 咏 幽 
hún shēng tiān táng
魂 升 天 堂 
  fēi shēng cháo shàng qīng
  飞 升   清 
kāi jīng xuán yùn zhòu
开 经 玄 蕴 咒 
  yún zhuàn tài xū hào jié zhī chū zhà xiá zhà ěr
  云 篆 太 虚 浩 劫 之 初 乍 遐 乍 迩
 huò chén huò fú
 或 沉 或 浮
  wǔ fāng pái huái  zhàng zhī yú tiān zhēn huáng
  五 方 徘   丈 之 余 天 真 皇 
rén àn bǐ nǎi shū
人 按 笔 乃 书 
  yǐ yǎn dòng zhāng cì shū líng fú yuán shǐ xià
  以 演 洞 章 次 书 灵 符 元 始 下 
jiàng zhēn wén dàn fū
  真 文 诞 敷
  zhāo zhāo yǒu míng míng
  昭 昭 有  冥 冥 
  chén kē néng zì quán chén láo
  沉 痾 自 痊  尘 劳 
  yōu míng jiāng yǒu lài yóu shì shēng xiān dōu
  幽 冥  有 赖 由 是 升 仙 

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
已投稿到:
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    

  新浪BLOG意见反馈留言板 不良信息反馈 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有