加载中…
正文 字体大小:

壮汉英对照《飞鸟集》(一)

(2010-11-03 16:47:11)
标签:

壮文版

飞鸟集

泰戈尔

文化

分类: 壮语翻译作品

                           Comzroegbanh                   

                                                                   ----YinduDaiqgwzwj

 

1,Duzroeg fawhndat(mwhndat) mbin daengz najconghcung gou ciengqfwen liux,mbin bae moq lo.

Mbawhenj fawhliengz(mwhliengz) ndi miz maz ndei ciengq,gyangznaek mbat ndeu ndwi,doek youq gizde.

夏天的飞鸟,飞到我的窗前唱歌,又飞去了。      

  秋天的黄叶,它们没有什么可唱,只叹息一声,飞落在那里。   

Stray birds of summer come to my window to sing and fly away.

And yellow leaves of autumn, which have no songs, flutter and fall there with a sign.

 

2,Gyoengq bouxbanh coijiq gwnzbiengz neix ha,cingj ce rizdin sou youq ndaw saw gou.

世界上的一队小小的漂泊者呀,请留下你们的足印在我的文字里。  

 O troupe of little vagrants of the world, leave your footprints in my words.

 

3,Seiqgyaiq youq doiqnaj bouxgyaez duet gaiq ngeg gvangqlangh de ok lo.

De bienq iq gvaq,iq lumj diuz fwen ndeu,iq lumj mbat doxcup ciengxlwenx ndeu.

世界对着它的爱人,把它浩翰的面具揭下了。      

 它变小了,小如一首歌,小如一回永恒的接吻。      

 The world puts off its mask of vastness to its lover.

It becomes small as one song, as one kiss of the eternal.

 

4,Dwg raemxda Namhhawj riuunq de ciengxlwenx oiq ndi rox reuq.

是大地的泪点,使她的微笑保持着青春不谢。      

 It is the tears of the earth that keep here smiles in bloom.

 

5,Gij ndoengsa gvangqluhluh haenx haenqrengz bae gyaep faenh gyaez mbaw rum heu ndeu,hoeng rumzheu ngauz ngauz gyaeuj,riu hwnj daeuj,mbin bae lo.

无垠的沙漠热烈追求一叶绿草的爱,她摇摇头笑着飞开了。 

 The mighty desert is burning for the love of a bladeof grass who shakes her head and laughs and flies away.

 

6,Langh loeng gvaq daengngoenz liux raemxda mwngz cix roengz,yienghneix mwngz hix yaek loeng gvaq ndaundeiqgyoengq lo.

如果你因失去了太阳而流泪,那么你也将失去群星了。    

 If you shed tears when you miss the sun, you also miss the stars.

 

7,Raemxlae diuqfoux ha,gyoengq namhsa gwnz roen mwngz siengjaeu fwen duh mwngz,lae duh mwngz ne.Mwngz nyienh daiq namhsa gagvez caemh roengz bae le?

跳舞着的流水呀,在你途中的泥沙,要求你的歌声,你的流动呢。你肯挟瘸足的泥沙而俱下么?             

 The sands in your way beg for your song and your movement, dancing water. will you carry the burden of their lameness?

 

8,Naj hwngq de lumj fwn gyanghaemh ne,gauxca fangzhwnz gou.

她的热切的脸,如夜雨似的,搅扰着我的梦魂。      

Her wishful face haunts my dreams like the rain at night.

 

9,Miz mbat ndeu,raeuz loq raen vunz lai boux mij rox naj boux.

Raeuz singj liux,dauq rox raeuz lij doxgyaez.

有一次,我们梦见大家都是不相识的。        

 我们醒了,却知道我们原是相亲相爱的。       

 Once we dreamt that we were strangers.

We wake up to find that we were dear to each other.

 

10,Naemjyou youq ndaw sim gou caem roengz bae,cingq lumj fuemx youq ndaw ndoeng caem ne.

忧思在我的心里平静下去,正如暮色降临在寂静的山林中。   

 Sorrow is hushed into peace in my heart like the evening among the silent trees.

 

11,Miz mbangj lwgfwngz naeq ndi raen,lumj rumzhoih gikgyangqgyangq ne,cingq youq ndaw sim gou,guh ok singfwen unqnemqnemq.

有些看不见的手,如懒懒的微风似的的,正在我的心上奏着潺湲的乐声。         

 Some unseen fingers, like an idle breeze, are playing upon my heart the music of the ripples.

 

12,Raemxhaij ha,mwngz cam duzmaz?

Dwg ngeiz ciengxlwenx.

Gwnzmbwn ha,mwngz han duzmaz?

Dwg caem ciengxlwenx.

“海水呀,你说的是什么?”         

 “是永恒的疑问。”            

 “天空呀,你回答的话是什么?”        

 “是永恒的沉默。”            

What language is thine, o sea?

The language of eternal question.

What language is thy answer, o sky?

The language of eternal silence.

 

13,Nyi,sim gou ha,dingq seiqgyaiqgangjsebseb,neix dwg de doiq mwngz biujok gyaez ha.

静静地听,我的心呀,听那世界的低语,这是它对你求爱的表示呀。 

 Listen, my heart, to the whispers of the world with which it makes love to you.

 

14,Yaem ciq lumj laep gyanghaemh——Hungmbwk lai.Hoeng ngaeuz gaiqrox dauq lumj mok gyanghaet ndwi.

创造的神秘,有如夜间的黑暗--是伟大的。而知识的幻影却不过如晨间之雾。                

 The mystery of creation is like the darkness of night--it is great.delusions of knowledge are like the fog of the morning.

 

15,Gaej naeuz dat sang cix hawj gyaez mwngz naengh youq gwnz dat.

不要因为峭壁是高的,便让你的爱情坐在峭壁上。     

 Do not seat your love upon a precipice because it is high.

 

16,Haetneix gou naengh youq najconghcung,Seiqgyaiqlumj boux vunz gvaq roen ndeu,daengx yaep ndeu,coh gou ngaek ngaek gyaeuj liux cix byaij bae moq lo.

我今晨坐在窗前,世界如一个路人似的,停留了一会,向我点点头又走过去了。                

 I sit at my window this morning where the world like a passer-by stops for a moment, nods to me and goes.

 

17,Gyoengq rumzhoih neix dwg sing mbawheu hongzrara ha;gyoengq de youq ndaw sim gou angqrotrot doxgangj ne.

这些微风,是树叶的簌簌之声呀;它们在我的心里欢悦地微语着。

 There little thoughts are the rustle of leaves; they have their whisper of joy in my mind.

 

18,Mwngz yawj ndi raen dahraix duh mwngz, mwngz yawj raen gijde,cij dwg ngaeuz duh mwngz.

你看不见你自己,你所看见的只是你的影子。      

What you are you do not see, what you see is your shadow.

 

19,Cawj ha,gyoengq maqmuengh gou ngawz lai lai ha,gyoengq de cab youq ndaw fwen mwngz hemq ne.

Hawj gou nyi ndwi ba.

神呀,我的那些愿望真是愚傻呀,它们杂在你的歌声中喧叫着呢。  

 让我只是静听着吧。            

 My wishes are fools, they shout across thy song, my master.

Let me but listen.

 

20,Gou mij ndaej genj gij ndei liux de.

Dwg gij ndei liux de genj gou.

我不能选择那最好的。           

 是那最好的选择我。            

 I cannot choose the best.

 The best chooses me.

 

21,Gyoengq vunz aemq daeng coq gwnz mbaq haenx,dawz ngaeuz gyoengq de ingj haeuj  baihnaj gyoengq de bae.

那些把灯背在背上的人,把他们的影子投到了自己前面。    

 They throw their shadows before them who carry their lantern on their back.

 

22,Gou youq,cix dwg gaiq saehvaeng ciengxlwenx ndaw mingh ndeu,neix couh dwg gvaqngoenz.

我的存在,对我是一个永久的神奇,这就是生活。     

 That i exist is a perpetual surprise which is life.

 

23,Dou,mbawfaex hongzsasa,gyonj miz sing hongz hoiz fwnraq rumzhaenq,hoeng mwngz dwg byawz ne,yienghneix baknaek?

Gou dwg duj myok ndeu ndwi.

“我们萧萧的树叶都有声响回答那风和雨。你是谁呢,那样的沉默着?”

 “我不过是一朵花。”           

"We, the rustling leaves, have a voice that answers the storms, but who are you so silent? "

"I am a mere flower. "

 

24,Yietnaiq gvihaeuj guhhong,cingq lumj rongzda gvihaeuj lwgda.

休息与工作的关系,正如眼睑与眼睛的关系。      

 Rest belongs to the work as the eyelids to the eyes.

 

25,Vunz dwg boux lwgnyez ngamq seng ndeu,rengz de cix dwg rengz maj.

人是一个初生的孩子,他的力量,就是生长的力量。     

 Man is a born child, his power is the power of growth.

 

26,Bohfax muengh raeuz boiz cingzeiq de cix dwg, youq gij myok(va) de soengq hawj raeuz haenx,dauq ndi dwg daengngoenz caeuq namh.

神希望我们酬答他,在于他送给我们的花朵,而不在于太阳和土地。 

 God expects answers for the flowers he sends us, not for the sun the earth.

 

27,Rongh lumj boux lwgnyez lenghgengz(lohlingh) ndeu,youq ndaw mbawheu angqrotrot guhcaemz,de aemj rox vunz rox yaeuh.

光明如一个裸体的孩子,快快活活地在绿叶当中游戏,它不知道人是会欺诈的。                

 The light that plays, like a naked child, among the green leaves happily knows not that man can lie.

 

28,Ha,gyaeundei ha,youq ndaw gyaez ra bonjfaenh mwngz ba,gaej bae ndaw gingq bungjbauq mwngz ra ha.

啊,美呀,在爱中找你自己吧,不要到你镜子的谄谀去找寻。

 O beauty, find thyself in love, not in the flattery of thy mirror.

 

29,Sim gou dongj raemxlangh de youq gwnz haenzhaij seiqgyaiq,caemj raemxda youq gwnzde raiz coenzgeiq duh de:Gou gyaez(maij) mwngz.

我的心把她的波浪在世界的海岸上冲激着,以热泪在上边写着她的题记:“我爱你。”               

 My heart beats her waves at the shore of the world and writes upon it her signature in tears with the words, "i love thee."

 

30,Ronghndwen ha,mwngz caj duzmaz ne?

Yaek dap eiqgingq hawj aen daengngoenz gou itdingh deng nyingh roen hawj de haenx.

月儿呀,你在等候什么呢?”         

“向我将让位给他的太阳致敬。”         

Moon, for what do you wait?to salute the sun for whom i must make way.

 

31,Faexheu maj daengz najconghcung gou lumjbaenz lajbiengz ngoemx neix fat ok sing maqmuengh lo.

绿树长到了我的窗前,仿佛是喑哑的大地发出的渴望的声音。

 The trees come up to my window like the yearning voice of the dumb earth.

 

32,Haetromh duh bonjfaenh bohfax,de gag yawj daeuj hix baenz moq.

神自己的清晨,在他自己看来也是新奇的。       

 His own mornings are new surprises to god.

 

33,Mingh aenvih aeugiuz duh seiqgyaiq,cix ndaej ngaenzcienz de,aeuvih aeugiuz duh gyaez,cix ndaej dij de.

生命从世界得到资产,爱情使它得到价值。       

 Life finds its wealth by the claims of the world, and its worth by the claims of love.

 

34,Lajluengqdahhawq dauq ndi gyombaiq doenghbaez de.

枯竭的河床,并不感谢它的过去。         

 The dry river-bed finds no thanks for its past.

 

35,Duzroeg nyienh guh mbaw fwj ndeu.

Fwj nyienh guh duzroeg ndeu.

鸟儿愿为一朵云。            

 云儿愿为一只鸟。            

 The bird wishes it were a cloud.

 The cloud wishes it were a bird.

 

36,Raemxgienghdat ciengq naeuz:Gou ndaej swyouz liux cix miz fwen lo.

瀑布歌唱道:“我得到自由时便有了歌声了。”      

 The waterfall sing, "i find my song, when i find my freedom."

 

37,Gou ndi ndaej gangj ok sim neix vihmaz yienghneix gag duix.

Gwg gij siengjaeu iq de coj ndi aeu haenx,coj ndi rox haenx, coj ndi geiq haenx.

我说不出这心为什么那样默默地颓丧着。       

 是为了它那不曾要求,不曾知道,不曾记得的小小的需要。   

 I cannot tell why this heart languishes in silence.

 It is for small needs it never asks, or knows or remembers.

 

38,Mehmbwk,youq seiz mwngz guhhongranz haenx,dinfwngz mwngz cix ciengq hwnjdaeuj,cingq lumj raemxrij ndawbya doq ciengq doq youq ndaw rin iq lae bae.

妇人,你在料理家务的时候,你的手足歌唱着,正如山间的溪水歌唱着在小石中流过。               

 Woman, when you move about in your household service your limbs sing

 Like a hill stream among its pebbles.

 

39,Daengngoenz vang gvaq gwnzhaij baihsae liux,cix soengq leixgingq doeklaeng liux de hawj baihdoeng.

当太阳横过西方的海面时,对着东方留下他的最后的敬礼。   

 The sun goes to cross the western sea, leaving its last salutation to the east.

 

40,Gaej aenvih mwngz mij sek cix bae ndaq gaiqgwn duh mwngz.

不要因为你自己没有胃口而去责备你的食物。  

 Do not blame your food because you have no appetite.

 

41,Faexndoeng lumjbaenz yaek biujok maqmuengh ndaen ne,soh daengj hwnj bae,guhcaeg yawj gwnzmbwn.

群树如表示大地的愿望似的,踮起脚来向天空窥望。  

 The trees, like the longings of the earth, stand atiptoe to peep at the heaven.

 

42,Mwngz yaeng yaeng riu,ndi riengz gou gangj coenz lawz nauq,hoeng gou roxnyinh,vih gaiq neix,gou caj ndaej nanz lai lo.

你微微地笑着,不同我说什么话。而我觉得,为了这个,我已等待得久了。

 You smiled and talked to me of nothing and i felt that for this

 I had been waiting long.

 

43,Bya ndaw raemx rox caem,dizduz gwnz namh rox gyuk,roegmbin gwnz mbwn rox ciengq;hoeng vunz dauq miz liux gij caem ndaw haij,gij gyuk gwnz namh,gij fwen gwnz mbwn.

水里的游鱼是沉默的,陆地上的兽类是喧闹的,空中的飞鸟是歌唱着的。 

 但是,人类却兼有海里的沉默,地上的喧闹与空中的音乐。    

 The fish in the water is silent, the animal on the earth is noisy, the bird in the air is singing.

 But man has in him the silence of the sea, the noise of the earth and the music of the air.

 

44,Seiqgyaiqyouq gwnz yienzgimz sim lawq de saet gvaq bae,dwk ok singfwen mbwng daeuj

 世界在踌躇之心的琴弦上跑过去,奏出忧郁的乐声。     

 The world rushes on over the strings of the lingering heart making the music of sadness.

 

45,De aeu fag rokyangj de guh bohfax de.

Rokyangj de hingz liux bonjfaenh de dauq sw lo.

他把他的刀剑当作他的上帝。          

 当他的刀剑胜利的时候他自己却失败了。        

 He has made his weapons his gods.

When his weapons win he is defeated himself.

 

46,Bohfax youq ndaw ciq ra ok bonjfaenh de.

神从创造中找到他自己。           

 God finds himself by creating.

 

47,Raemhngaeuz dap gaiq ngeggomq de,caegcaeg,unqswnh,dawz fouq din caem miz gyaez de,riengz youq laengRongh.

阴影戴上她的面幕,秘密地,温顺地,用她的沉默的爱的脚步,跟在“光”后边。                 

 Shadow, with her veil drawn, follows light in secret meekness, with her silent steps of love.

 

48,Ndauqndeiqgyoengq mij lau yawj lumj ronghrib yienghde ne.

群星不怕显得象萤火那样。           

The stars are not afraid to appear like fireflies.

 

49,Gyombaiq bohfax,gou aemj dwg aen loek gienz ndeu,dauq dwg boux vunz lix deng gaemh youq laj loek ndeu.

谢谢神,我不是一个权力的轮子,而是被压在这轮子下的活人之一。  

 I thank thee that i am none of the wheels of power but i am one with the living creatures that are crushed by it.

 

50,Sim soemset,ndi gvangqlangh,de euqmaenz youq aen congh ndeu,dauq ndi doengh.

心是尖锐的,不是宽博的,它执着在每一点上,却并不活动。   

The mind, sharp but not broad, sticks at every point but does not move.

 

51,Duzyou mwngz sanq youq ndaw namhfaenx,neix ndaej gangjmingz namhfaenx duh bohfax beij duzyou mwngz hungmbwk.

你的偶像委散在尘土中了,这可证明神的尘土比你的偶像还伟大。  

You idol is shattered in the dust to prove that god's dust is greater than your idol.

 

52,Vunz youq ndaw liggonq de ra ndi raen bonjfaenh de,de youq ndaw liggonq de haenqrengz guh liux cix yawj raen bonjfaenh de.

人不能在他的历史中表现出他自己,他在历史中奋斗着露出头角。  

 Man does not reveal himself in his history, he struggles up through it.

 

53,Daenggingq aenvih daengvax heuh de guh beixbiuj liux cix ndaq daengvax,hoeng daengz seiz ronghndwen ok daeuj liux,daenggingq dauq riunyumqnyumq,heuh ronghndwen guh——“Dah ndeigyaez duh gou,dahcej ndeigyaez duh gou.

玻璃灯因为瓦灯叫它做表兄而责备瓦灯。但明月出来时,玻璃

 灯却温和地微笑着,叫明月为---“我亲爱的,亲爱的姐姐。”  

 While the glass lamp rebukes the earthen for calling it cousin the

 Moon rises, and the glass lamp, with a bland smile, calls her,---my dear, dear sister.

 

54,Song raeuz lumj roeghaij caeuq raemxlangh doxnyangz ityiengh,nyangz liux,gyawj liux.roeghaij mbin bae,raemxlangh cungoo lae deuz,song raeuz hix doxbiek lo.

我们如海鸥之与波涛相遇似地,遇见了,走近了。海鸥飞去,波涛滚滚地流开,我们也分别了。              

 Like the meeting of the seagulls and the waves we meet and come near.

 The seagulls fly off, the waves roll away and we depart.

 

55,Hong gyangngoenz guh liux gvaq,yienghneix gou cix lumj diuz ruziq daz youq gwnz haenzhaij ndeu,yaeng yaeng dingq sing raemxlangh gyanghaemh diuqfoux.

我的白昼已经完了,我象一只泊在海滩上的小船,谛听着晚潮跳舞的乐声。                 

 My day is done, and i am like a boat drawn on the beach, listening to the dance-music of the tide in the evening.

 

56,Mingh raeuz dwg mbwnsoengq,raeuz cijmiz soengq ok mingh,het ndaej mingh.

我们的生命是天赋的,我们惟有献出生命,才能得到生命。    

 Life is given to us, we earn it by giving it.

 

57,Raeuz giemhaw lai liux, raeuz het ndaej nem hungmbwk liux.

   当我们是大为谦卑的时候,便是我们最接近伟大的时候。    

 We come nearest to the great when we are great in humility.

 

58,Roeglaej raen roeggungjcoz gingz riengbwn de,lau de daeux ndi ndaej.

麻雀看见孔雀负担着它的翎尾,替它担忧。      

 The sparrow is sorry for the peacock at the burden of its tail.

 

59,Gaej lau laemxlamh——sing ciengxlwenx guh neix ciengq.

决不要害怕刹那--永恒之声这样唱着。        

 Never be afraid of the moments--thus sings the voice of the everlasting.

 

60,Rumzhwx youq ndaw mijroen ra roendinj liux,sawqmwh youh youq ndaw Guek mij miz mazdaengx gij ra de lo.

 风于无路之中寻求最短之路,又突然地在“无何有之国”终止了它的追求。

 The hurricane seeks the shortest road by the no-road, and suddenly ends its search in the nowhere.

 

61,Youq ndaw cenj gou ndoet laeuj gou ba,doihndei.

It ndingq haeuj cenj vunz bae,fugfauz gunjbobo neix cix haeujlaw liux lo.

在我自己的杯中,饮了我的酒吧,朋友。        

 一倒在别人的杯里,这酒的腾跳的泡沫便要消失了。     

 Take my wine in my own cup, friend.

 It loses its wreath of foam when poured into that of others.

 

62,Caezcupvih doiq gij gyaez duhMij caez,cang bonjfaenh guh gyaeundei bae.

“完全”为了对“不全”的爱,把自己装饰得美丽。     

 The perfect decks itself in beauty for the love of the imperfect.

 

63,Bohfax doiq vunz gangj naeuz:Gou yw mwngz,ndigah gou sieng mwngz;gou gyaez mwngz,ndigah gou fad mwngz.

神对人说:“我医治你所以伤害你,爱你所以惩罚你。”    

 God says to man, "i heal you therefore i hurt, love you therefore punish."

 

64,Gyombaiq lwgfeiz hawj mwngz rongh,hoeng gaej lumz boux vunz caeux daeng de,de ndwn youq gyanglaep ne.

谢谢火焰给你光明,但是不要忘了那执灯的人,他是坚忍地站在黑暗当中呢。

 Thank the flame for its light, but do not forget the lampholder standing in the shade with constancy of patience.

 

65,Rum ha,din mwngz yienznaeuz iq,hoeng mwngz miz dieg lajdin mwngz.         

 小草呀,你的足步虽小,但是你拥有你足下的土地。     

 Tiny grass, your steps are small, but you possess the earth under your tread.

 

66,Myokoiq hai lupva liux,hemq naeuz:Seiqgyaiq ndeigyaez ha,gaej reuq bae.

幼花的蓓蕾开放了,它叫道:“亲爱的世界呀,请不要萎谢了。”

 The infant flower opens its bud and cries, "dear world, please do not fade."

 

67,Bohfax dwgcaengz guekvuengzlaux,hoeng ndi rox mbwq duj myok iq ndeu.

神对于那些大帝国会感到厌恶,却决不会厌恶那些小小的花朵。   

 God grows weary of great kingdoms, but never of little flowers.

 

68,Loek lau sw,hoeng leixcaen ndi lau sw.

错误经不起失败,但是真理却不怕失败。        

 Wrong cannot afford defeat but right can.

 

69,Raemxgienghdat ciengq naeuz:Danghnaeuz bouxhozhat aeu di raemx ndeu cix gaeuq gvaq,gou dauq angqrotrot hawj raemx gou liux bae.

瀑布歌唱道:“虽然渴者只要少许的水便够了,我却很快活地给与了我的全部的水。                I give my whole water in joy,

 It is enough for the thirsty.

 

70, Gyoengq rengz dawz myok angqrotrot ndek hwnj gwnzmbwn bae haenx ndi rox daengx nauq,goekmboq de youq gizlawz ne?

把那些花朵抛掷上去的那一阵子无休无止的狂欢大喜的劲儿,其源泉是在哪里呢?                 

 Where is the fountain that throws up these flowers in a ceaseless outbreak of ecstasy?

 

71,Van canghdwkfwnz cam faex aeu damvan.

Faex cix hawj de lo.

樵夫的斧头,问树要斧柄。         

 树便给了他。              

 The woodcutter's axe begged for its handle from the tree.

 The tree gave it.

 

72,Laepmomj gadog neix gomq mok caeuq fwn liux,gou youq ndaw mbwq ndawsim gou roxnyinh gyangznaek de lo.

   这寡独的黄昏,幕着雾与雨,我在我的心的孤寂里,感觉到它的叹息。 

 In my solitude of heart i feel the sigh of this widowed evening veiled with mist and rain.

 

73,Cwnhcauh dwg cienzcaiz youq ndaw gyaeznaek seng ok daeuj.

贞操是从丰富的爱情中生出来的财富。        

 Chastity is a wealth that comes from abundance of love.

 

74,Mok,lumj cingzgyaez ne,youq gwnz sim byaibya guhcaemz,hai ok gak cungj ngaeuzbienq gyaeundei daeuj.

雾,象爱情一样,在山峰的心上游戏,生出种种美丽的变幻。   

 The mist, like love, plays upon the heart of the hills and bring out surprises of beauty.

 

75,Raeuz yawj seiqgyaiq loek gvaq,dauq naeuz de lox raeuz.

我们把世界看错了,反说它欺骗我们。        

 We read the world wrong and say that it deceives us.

 

76,CanghfwenRumzluengh,cingq ci gvaq haijciuz caeuq ndoengfaex,ra fwen bonjfaenh de.

诗人--飙风,正出经海洋森林,追求它自己的歌声。  

 The poet wind is out over the sea and the forest to seek his own voice.

 

77,Moiz boux lwgnyez seng ok daeuj liux cix daiq miz vahdaengq bouxsien naeuz:Bohfax lij caengz doiq vunz doeknaiq saetmuengh liux.

每一个孩子出生时都带来信息说:神对人并未灰心失望。    

 Every child comes with the message that god is not yet discouraged of man.

 

78,Rum ra bouxbuenx gwnznamh de.

Faex ra mbwq gwnzmbwn de.

绿草求她地上的伴侣。            

 树木求他天空的寂寞。            

 The grass seeks her crowd in the earth.

 The tree seeks his solitude of the sky.

 

79,Vunz gag doiq bonjfaenh guh fai.

人对他自己建筑起堤防来。           

 Man barricades against himself.

 

80,Sing mwngz,doihndei gou, cienq youq ndaw sim gou,lumj sing ngon raemxhaij,cienq youq ndaw ndoenggoge caemrikrik de ne.

我的朋友,你的语声飘荡在我的心里,象那海水的低吟声绕缭在静听着的松林之间。      Your voice, my friend, wanders in my heart, like the muffled sound of the sea among these listening pines.

 

81,Gyoq lwgfeiz ndawlaep ndi ndaej raen neix,dawz ndaundeiq guh feizmbaw de,dauqdaej dwg duzmaz ne?

这个不可见的黑暗之火焰,以繁星为其火花的,到底是什么呢?   

 What is this unseen flame of darkness whose sparks are the stars?

 

82,Hawj lix lumj myok fawhndat(mwhndat) hauhde mwncupcup,dai lumj mbaw fawhliengz(mwhliengz) hauhde caemrikrik.

使生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美。        

 Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves.

 

83,Boux siengj guh vunzndei de youq rogdou roq dou;Boux gyaezvunz de raen dou ajvauvau.

那想做好人的,在门外敲着门;那爱人的看见门敞开着。    

 He who wants to do good knocks at the gate; he who loves finds the gate open.

   

84,Dai liux,lai conz baenz ndeu;lix liux,ndeu sanq baenz lai.

Bohfax dai liux,cunghgyau cix hab baenz ndeu.

在死的时候,众多和而为一;在生的时候,一化为众多。    

 神死了的时候,宗教便将合而为一。         

 In death the many becomes one; in life the one becomes many.

 Religion will be one when god is dead.

 

85,Canghyisuz dwg bouxyoux swyienz,ndigah de dwg hoiq swyienz,hix dwg cawj swyienz.

艺术家是自然的情人,所以他是自然的奴隶,也是自然的主人。   

 The artist is the lover of nature, therefore he is her slave and her master.

 

86,Mwngz liz gou gyae gij lai ne,mak ha?

Gou yo youq ndaw sim mwngz ne,myok ha.

“你离我有多远呢,果实呀?”          

 “我藏在你心里呢,花呀。”  

How far are you from me, o fruit?

I am hidden in your heart, o flower.

 

87,Aen maqmuengh neix cix vih bouxvunz youq haemhlaep ndaej roxnyinh daengz,dauq youq gyangngoenz yawj ndi raen de.

这个渴望是为了那个在黑夜里感觉得到,在大白天里却看不见的人。  

 This longing is for the one who is felt in the dark, but not seen in the day.

 

88,Raemxraiz doiq raemxdaemz naeuz:Mwngz dwg aen raemxraizlaux youq laj mbawmbu ndeu,gou dwg aen raemxraiz haemq iq youq gwnz mbawmbu ndeu.

露珠对湖水说道;“你是在荷叶下面的大露珠,我是在荷叶上面的较小的露珠。”                 “You are the big drop of dew under the lotus leaf, i am the smaller one on its upper side。”Said the dewdrop to the lake.

 

89,Songzyangj hen raeh yangj, bonhfaenh de dauq rimhoz youq mwt de.

刀鞘保护刀的锋利,它自己则满足于它的迟钝。      

 The scabbard is content to be dull when it protects the keenness of the sword.

 

90,Youq ndaw laep,ityawj baenz yiengh ndeu,youq gyangrongh,Itcix yawj baenz lai gyoengq.

在黑暗中,“一”视如一体;在光亮中,“一”便视如众多。   

 In darkness the one appears as uniform; in the light the one appears as manifold.

 

91,Namh baengh rum loh ok de daih hek ndei lai.

大地借助于绿草,显出她自己的殷勤好客。       

 The great earth makes herself hospitable with the help of the grass.

 

92,Mbawheu dai caeuq lix cix aenvih rumzgeuj cienq rengz lai,aen gvaengh cienq hung dem cix dwg gyoengq ndaundeiq gwnzmbwn cienq hoih de.

绿叶的生与死乃是旋风的急骤的旋转,它的更广大的旋转的圈子乃是在天上繁星之间徐缓的转动。             

 The birth and death of the leaves are the rapid whirls of the eddy whose wider circles move slowly among stars.

 

93,Yienzvi doiq seiqgyaiq naeuz:Mwngz dwg duh gou.

Seiqgyaiq couh dawz yienzvi gyaeng youq laj daengqvuengz de.

Gyaez doiq seiqgyaiq naeuz:Gou dwg duh mwngz.

Seiqgyaiq couh hawj gyaez miz gaiq swyouz ndeu youq ndaw ranz de bae dauq.

权势对世界说道:“你是我的。”         

 世界便把权势囚禁在她的宝座下面。         

 爱情对世界说道:“我是你的。”         

 世界便给予爱情以在它屋内来往的自由。        

 Power said to the world, "you are mine."

 The world kept it prisoner on her throne.

 Love said to the world, "i am thine."

 The world gave it the freedom of her house.

 

94,Moknaek lumjbaenz dwg maqmuengh duh lajmbwn.

De caeu daengngoenz haeuj,hoeng daengngoenz dauq dwg siengjaeu duh lajmbwn.

   浓雾仿佛是大地的愿望。           

 它藏起了太阳,而太阳原是她所呼求的。        

 The mist is like the earth's desire.

 It hides the sun for whom she cries.

 

95,Caem di ba,sim gou,gyoengq faex neix gyonj dwg bouxbwi ha.

   安静些吧,我的心,这些大树都是祈祷者呀。       

 Be still, my heart, these great trees are prayers.

 

96,Gyuk yaepyet dauq riu fwen ciengxlwenx.

瞬刻的喧声,讥笑着永恒的音乐。         

 The noise of the moment scoffs at the music of the eternal.

 

97,Gou ngeix daengz ciuhwnq youq gwnz dahlae neix fouz miz lix caeuq gyaez caeuq dai,dem gyoengq ciuh neix deng lumz bae,gou couh roxnyinh daengz gij swyouz deuz ok lajmbwn neix lo.

我想起了浮泛在生与爱与死的川流上的许多别的时代,以及这些时代之被遗忘,我便感觉到离开尘世的自由了。          

 I think of other ages that floated upon the stream of life and love and death and are forgotten, and i feel the freedom of passing away.

 

98,Dungxmbouq ndaw hoenz gou couh dwg gaengomq bawxmoq.

Gaenqgomq neix caj youq gyanghaemh duet ok bae.

我灵魂里的忧郁就是她的新婚的面纱。        

 这面纱等候着在夜间卸去。           

 The sadness of my soul is her bride's veil.

 It waits to be lifted in the night.

 

99,Rizgeiq dai hawj ngaenz lix gaiqdij;Heuh de aeu mingh ma cawx hoqndei dahraix de.

 死之印记给生的钱币以价值,使它能够用生命来购买那真正的宝物。  

 Death's stamp gives value to the coin of life; making it possible to buy with life what is truly precious.

 

100,Fwjhau giemhaw soengz youq geh mbwn.

Ronghhaet couh coengh de dap saekfwjbya.

白云谦逊地站在天之一隅。           

 晨光给它戴上霞彩。            

 The cloud stood humbly in a corner of the sky.

 The morning crowned it with splendour.

 

101,Namh deng siedvi liux,dauq aeu myok de ma bauqdap.

尘土受到损辱,却以她的花朵来报答。        

 The dust receives insult and in return offers her flowers.

 

102,Cijguenj byaij roengz bae,gaej daengx youq neix mbaet myok ma ce,aenvih youq gwnz roen,myok gag rox hai dem.

只管走过去,不必逗留着采了花朵来保存,因为一路上花朵自会继续开放的。

   Do not linger to gather flowers to keep them, but walk on, for flowers will keep themselves blooming all your way.

 

103,Rag dwg ngeiq lajnamh.

Ngeiq dwg rag gwnzmbwn.

根是地下的枝。             

  枝是空中的根。             

 Roots are the branches down in the earth.

 Branches are roots in the air.

 

104,Gij yinhyoz fawhndat(mwhndat) bae gyae gvaq haenx,gvaenxgvax youq fawhliengz(mwhliengz),ra ngaeuzgaeuq de.

远远去了的夏之音乐,翱翔于秋间,寻求它的旧垒。     

 The music of the far-away summer flutters around the autumn seeking its former nest.

 

105,Gaej youq ndaw daeh mwngz yoek ok goenglauz ciq hawj doihndei mwngz,neix dwg hangz de.

不要从你自己的袋里掏出勋绩借给你的朋友,这是污辱他的。   

 Do not insult your friend by lending him merits from your own pocket.

 

106,Nyinh ngoenzhoengq nem youq gwnz sim gou,cingq lumj daeuhraezloeg nem youq henzndang faexgeq.

无名的日子的感触,攀缘在我的心上,正象那绿色的苔藓,攀缘在老树的周身。              

 The touch of the nameless days clings to my heart like mosses round the old tree.

 

107,Singhap riu singgaeuq,aeuneix cix naeuz de dwg singgaeuq.

回声嘲笑她的原声,以证明她是原声。        

 The echo mocks her origin to prove she is the original.

 

108,Bouxmiz lwnh vunz naeuz de ndaej gaiq lok duh bohfax linggag liux,bohfax dauq najmong lo.

当富贵利达的人夸说他得到神的特别恩惠时,上帝却羞了。    

   God is ashamed when the prosperous boasts of his special favour.

 

109,Gou ingj ngaeuz gou youq gwnz roen gou,aenvih gou lij miz aen daengrongh ndeu caengz diemj dem.

我投射我自己的影子在我的路上,因为我有一盏还没有燃点起来的明灯。 

 I cast my own shadow upon my path, because i have a lamp that has not been lighted.

 

110,Vunz byaij haeuj ndaw vunzlai gunjsangzsangz de bae,cix vih liux dumh gij hemq caem bonjfaenh de.

人走进喧哗的群众里去,为的是要淹没他自己的沉默的呼号。   

  Man goes into the noisy crowed to drown his own clamour of silence.

 

111,Daengx youq lakmued cix dwgDai,hoeng nduendauq daengx youq doxnauq(ciengxlwenx).

终止于衰竭是“死亡”,但“圆满”却终止于无穷。     

 That which ends in exhaustion is death, but the perfect ending is in the endless.

 

112,Daengngoenz daenj meh buh saek ndeu ndwi.Fwjhau dauq goemq diuz gunz ronghsagsag ndeu.

太阳只穿一件朴素的光衣,白云却披了灿烂的裙裾。   

 The sun has his simple rode of light. the clouds are decked with gorgeousness.

 

113,Goengbya lumj gyoengq nyez ne hemqhuhu,yaengx song gen gyoengq de,siengj bae gaeb ndaundeiq gwnzmbwn.

山峰如群儿之喧嚷,举起他们的双臂,想去捉天上的星星。    

 The hills are like shouts of children who raise their arms, trying to catch stars.

 

114.Roen danghnaeuz ndaetndi,dauq mbwq lai,aenvih de ndi deng vunz gyaez nauq.

道路虽然拥挤,却是寂寞的,因为它是不被爱的。      

 The road is lonely in its crowd for it is not loved.

 

115,Yienzvi dawz gij saehyak de gaghaenh; mbaw henjdoek caeuq mbaw fwjmbin gyonj riu de.

权势以它的恶行自夸,落下的黄叶与浮游的云片却在笑它。    

 The power that boasts of its mischiefs is laughed at by the yellow leaves that fall, and clouds that pass by.

 

116,Ngoenzneix lajmbwn youq lajrongh daengngoenz mboensaex coq gou,lumj boux mehmbwk daemj rok ndeu,aeu cungj vah gaenq deng lumz gvaq he,damz di fwen fawhnduj ndeu.

今天大地在太阳光里向我营营哼鸣,象一个织着布的妇人,用一种已经被忘却的语言,哼着一些古代的歌曲。           

 The earth hums to me today in the sun, like a woman at her spinning, some ballad of the ancient time in a forgotten tongue.

 

117,Rumheu maj youq aen seiqgyaiq hungmbwk neix ndi hoj najmong.

绿草是无愧于它所生长的伟大世界的。        

 The grass-blade is worthy of the great world where it grows.

 

118,Fangzhwnz dwg boux baz itdingh aeu doxgangj ndeu.

Ninz dwg boux gvan dingh dingh nyaenx ndeu.

梦是一个一定要谈话的妻子。          

 睡眠是一个默默忍受的丈夫。          

 Dream is a wife who must talk,

 Sleep is a husband who silently suffers.

 

119,Haemh riengz ngoenzgvaq doxcup,yaeng yaeng youq henzrwz de naeuz:Gou dwg dai,dwg meh mwngz.Gou yaek hawj mwngz minghmoq.

夜与逝去的日子接吻,轻轻地在他耳旁说道:“我是死,是你的母亲。我就要给你以新的生命。              

 The night kisses the fading day whispering to his ear, i am death, your mother. i am to give you fresh birth.

 

120,Haemhlaep ha,gou roxnyinh gyaeundei mwngz lo,gyaeundei mwngz lumj boux caeuzyah dwggyaez ndeu,youq seiz de ndaep daeng bae liux.

黑夜呀,我感觉到你的美了。你的美如一个可爱的妇人,当她把灯灭了的时候。                 

 I feel thy beauty, dark night, like that of the loved woman when she has put out the lamp.

 

121,Gou dawz gij hoengh gwnz seiqgyaiq gaenq gvaq bae haenx daiq haeuj gwnz seiqgyaiq gou daeuj.

我把在那些已逝去的世界上的繁荣带到我的世界上来。     

 I carry in my world that flourishes the worlds that have failed.

 

122,Doihndei ndeigyaez ha,gou dingh nyi langhhaij liux,gou miz geij mbat youq ndaw fuenx laepcaem neix,youq gwnz haenzhaij neix,rox gij caem uknaemj hungmbwk mwngz lo.

亲爱的朋友呀,当我静听着海涛时,我好几次在暮色深沉的黄昏里,在这个海岸上,感到你的伟大思想的沉默了。          

 Dear friend, i feel the silence of your great thoughts of many a deepening eventide on this beach when i listen to these waves.

 

123,Roeg laihnaeuz dawz bya gingz youq gwnz mbwn cix dwg cungj saeh simndei ndeu.

鸟以为把鱼举在空中是一种慈善的举动。        

 The bird thinks it is an act of kindness to give the fish a life in the air.

 

124,Haemh doiq daengngoenz naeuz:Youq ndaw hai(ronghndwen),mwngz soengq saenqyoux mwngz hawj gou gvaq.

Gou gaenq youq gwnz nywjheu ce gij hoiz raemxda doek duh gou gvaq.

  夜对太阳说道:“在月亮中,你送了你的情书给我。”     

  “我已在绿草上留下了我的流着泪点的回答了。”  

 In the moon thou sendest thy love letters to me,i leave my answers in tears upon the grass.

 

125,Vunzhungmbwk dwg boux lwgnyez mbwn seng ndeu,de dai liux,de cix dawz ciuh lwgnyez hungmbwk de soengq hawj seiqgyaiq.

伟人是一个天生的孩子,当他死时,他把他的伟大的孩提时代给了世界。 

 The great is a born child; when he dies he gives his great childhood to the world.

 

126,Aemj dwg loih dueb,dwg raemx riengz de ciengqfwen diuqfoux,het hawj rinmaxluenx gyed bienq ndei liux.

不是槌的打击,乃是水的载歌载舞,使鹅卵石臻于完美。 

 Not hammer-strokes, but dance of the water sings the pebbles into perfection.

 

127,Duzrwi youq ndaw myok cup dangz,deuz bae liux hemqriri  gyombaiq ndi daengx nauq.

Duzmbaj vau lai dauq saenq myok wnggai gyombaiq de.

蜜蜂从花中啜蜜,离开时营营地道谢。     

 浮华的蝴蝶却相信花是应该向它道谢的。        

 Bees sip honey from flowers and hum their thanks when they leave.

 The gaudy butterfly is sure that the flowers owe thanks to him.

 

128,Langh mwngz ndi caj leixcaencaez gangj ok daeuj liux,yienghneix vahcaen gangj ok daeuj ngaih lai lai.

如果你不等待着要说出完全的真理,那末把真话说出来是很容易的。  

 To be outspoken is easy when you do not wait to speak the complete truth.

 

129,NdaejcaemMij ndaejnaeuz:

Mwngz youq dieg lawz?

De hoiz naeuz:Youq ndaw fangzhwnz gyoengq vunz guh ndi ndaej de.

“可能”问“不可能”道:           

 “你住在什么地方呢?”           

 它回答道:“在那无能为力者的梦境里。”       

 Asks the possible to the impossible,

 Where is your dwelling-place?

 In the dreams of the impotent, comes the answer.

 

130,Langh mwngz dawz loeng gven youq rog dou liux,leixcaen hix yaek deng gven youq baihrog lo.

 如果你把所有的错误都关在门外时,真理也要被关在门外面了。   

 If you shut your door to all errors truth will be shut out.

 

131,Gou ndaej nyi miz mbangj doxgaiq youq baihlaeng dungxmbouq gou hongzcaca——Gou ndi ndaej yawj raen gyoengq de.

我听见有些东西在我心的忧闷后面萧萧作响,--我不能看见它们。

 I hear some rustle of things behind my sadness of heart, ---I cannot see them.

 

132,Vangq doengh liux cix dwg hong.

Raemxhaijcaem doengh liux cix baenz raemxlangh.

闲暇在动作时便是工作。

 静止的海水荡动时便成波涛。

 Leisure in its activity is work.

 The stillness of the sea stirs in waves.

 

133,Mbawheu guhyoux liux cix baenz myok.

Myok yawjnaek liux cix baenz mak.

绿叶恋爱时便成了花。

 花崇拜时便成了果实。

 The leaf becomes flower when it loves.

 The flower becomes fruit when it worships.

 

134,Ragfaex moek youq lajnamh ndaej hawj ngeiq faex miz mak,dauq ndi cam aeu hoqleix.

埋在地下的树根使树枝产生果实,却不要什么报酬。

 The roots below the earth claim no rewards for making the branches fruitful.

 

135,Laepmomj miz di fwn,rumz ci ndi daengx nauq.

Gou yawj ngeiqfaex bibuengq,ngeix daengz seiqgyaiq lajmbwn neix hungmbwk lai.

阴雨的黄昏,风无休止地吹着。

 我看着摇曳的树枝,想念万物的伟大。

 This rainy evening the wind is restless.

 I look at the swaying branches and ponder over the greatness of all things.

 

136,Fwnrumz gyanghwnz,lumj boux lwgnyezhung ndeu,youq ndaw laep singj hwnj daeuj ndi doiq seiz,hainduj guhcaemz caeuq hemq hwnj daeuj.

子夜的风雨,如一个巨大的孩子,在不合时宜的黑夜里醒来,开始游喜和喧闹。

 Storm of midnight, like a giant child awakened in the untimely dark, has begun to play and shout.

        

137,Haij ha,mwngz boux bazmoq mbwq duh fwnraqrumzhaenq neix ha,danghnaeuz mwngz gwenj raemxlangh hwnj bae gyaep bouxyoux mwngz,hoeng ndi miz yungh ha.

海呀,你这暴风雨的孤寂的新妇呀,你虽掀起波浪追随你的情人,但是无用呀。

 Thou raisest thy waves vainly to follow thy lover, o sea, thou lonely bride of the storm.

 

138,Saw doiq hong naeuz:Gou najmong gou vangq lai.

Hong doiq saw naeuz:Gou raen mwngz liux,gou cix rox gou guhlawz hoengq lo.

文字对工作说道:“我惭愧我的空虚。”

 工作对文字说道:“当我看见你的时,我便知道我是怎样地贫乏了。”

 I am ashamed of my emptiness, said the word to the work.

 I know how poor i am when i see you, said the work to the word.

 

139,Seiz dwg cienzngaenz bienq,hoeng ngangq(cung) youq ndaw saw doxangq de cij hawj de dwg bienq dauq ndi miz cienzngaenz.

时间是变化的财富。时钟模仿它,却只有变化而无财富。

 Time is the wealth of change, but the clock in its parody makes it mere change and no wealth.

 

140,Leixcaen daenj buhvaq liux roxnyinh saehcaen suksouj lai.

Youq ndaw ngaeuznaemj,de dauq baenq ndaej soengsemqsemq.

真理穿了衣裳,觉得事实太拘束了。

 在想象中,她却转动得很舒畅。

 Truth in her dress finds facts too tight.

 In fiction she moves with ease.

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    

  新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4006900000 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有