加载中…
个人资料
快乐小羊村
快乐小羊村
 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:161,197
 • 关注人气:19
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
正文 字体大小:

期末总复习之生字部分

(2010-12-30 13:11:56)
标签:

杂谈

    生字

一、         看拼音写词语

tú     huà      bō     làng     dēng    long     qín    láo     

                                (勤         )

yóu     qí      jù      shí     yí     kuài      qí     

                                          )

yǐ     jīng     rèn      shí     shān    wā      rú      guǒ

                                         )

hé    huā       shù     zhī      yú     shì      jì      zhù

                     (                       )

yì   shǒu       fēng    lín       yú    shì      guǒ     shí

                                         )

zhuàng  lì       láo   dòng     gāng    qín      chàng  

                                          )

jiào    shì       qīn   qiè      shū     bāo       tàn    

                                         )

chí   dào       rè     nào      zǐ      xì       shēn    

                                         )

wài   miàn     háng     mó     qiān    shǒu      xiū    xi

                                         )

xué    xiào      jì   suàn       zhēng     qì     mín   

                                         )

jié     bái      huān   qìng     qí      zhì      yōng  bào 

                                         )

lǜ    shù   chéng   yīn      fēng    jǐng   yōu   měi

                                              )

hù  xiāng      běi   jīng      yǎn     lèi      jiǎng   huà

                                        )

jīng    qí      gù  xiāng       shǒu    zhǐ       zǔ  guó

                                        )

gē    qǔ      dì    tú         chéng   shì      luò    xià

                                        )

bǔ  yī  fu     bá     yá        jǐng    yán     xiāng  xìn

                                        )

wú  biān  wú  jì     huí    dá    hái    shì    tái   tóu

                                        )

yǔ    yán      měi    tiān      zhì   bìng       qí  guài

                                       )

kuài  màn     wān    qū      piào   liàng      biǎo  shì

                                        )

hàn   shuǐ      xī   shōu       tù    zi        gào   

                                       )

hú    li      hóu     zi       kē     lì     tiāo   shuǐ

                                        )

 

mǎn     yì    bēi  shū  bāo    hēi    bǎn     bàng   wǎn

                                       )

qiān   bǐ      jǐng    sè      zhuō     ná    zhuō   zi

                              )            )

zhuā   zhù       zhù   fú       xìng    yùn    xīng  

                                        )

chē   lún       xiǎo  chǒu      jī    hán      wēn   bǎo

                                        )

pín   qióng     fù    yǒu       jiǎo   luò       xún   zhǎo

                                        )

kū    shēng     liáng  shi        cāo  chǎng      fèn  liàng

                                        )

zuó   wǎn       gū  niang       dú   shū       chéng  zhōu

                                        )

 kè   rén       wāng  yáng       láo   jì       dòng   

                                        )

lǐng    dài      dào    lǐ       tiào   yuè       bèng  tiào

                                        )

qīng  chén     rēng  diào        yǎn  jīng       zhǐ  chuán

                                        )

zài    hū      wān   yāo         bèi   zi      yè   wǎn

                                        )

 

xǐn  huān     qīng  zhòng       lì    kè       yáng  qún

                                        )

yùn   dòng      yǔ  zhòu       háng   kōng  mǔ   jiàn

(                                            )

shài  tài  yáng    piāo   fú      zāi     hài     jī     qì  

            ) (                               )

dào   yǐng     yóu   wán     yuán  xíng     yāo   wéi

            ) (                                )

bō    wén      bì    xū      néng    gàn     shì   qíng

                                        )

lì     shǐ      xiāo    miè      zhí  shù      chǎn  pǐn

                                         )

nóng   mín       kē      jì      fǎng  zhī

                               )

二、                       同音字组词

在(        ) 飘(    )乎(         )汗(         ) 

再(        )漂(          )呼(         )汉(        

 

跳(        )值(          )到(         )良(        

挑(        )直(          )道(         )粮(        

三、选合适的字填在括号里,再把句子读一读。
 1.    像   
 我们要(      雷锋叔叔学习。
 秋叶(      )那飞翔的小鸟。
 2.     在   
 小林进步很大,不但不(      )迟到了,还经常做好事。
 同学们(      )海边等候日出。
 3.     做   
 这是语文(      )业本。
 手工课上,王老师教我们(      风筝
 4.    喝    渴    治    沿
 (1)叶子上生了蚜虫,你要赶快(      )。
 (2)小鸟口(      )了,飞到井(      )上想(      )水。

5. 倒  到  在 

老师病(    )了,病好后才能(    )来给我们讲课。

6.  挂   桂      树的枝头(        )满了红色的苹果。

7.  成   城       万里长(       )是人类历史上的伟大奇迹。

8.  护  户      我们要保(       )有益的小动物。

9、园   圆     月亮像个大(       )盘。

四、写出带有下面偏旁的字,并组词。(找两个)

饣____(        )___(          只 ___ (       ) ___(        )

钅___ (        ) ___(         日___ (        ) ___(        

车___ (        ) ___(         门___ (        ) ___(        

只___ (        ) ___(        目___(        ) ___(        )

木___ (        ) ___(        阝___ (        )___(        )

广___(         )___(          心 ___(         )___(        

 

五.比一比,再组词。

层(     )    壮(     )    尽(     )    波(     )    作(     )屋(     )    状(     )    冬(     )    破(     )    昨(    

 

尤(     )    其(     )    快(     )    已(     )    至(     )龙(     )    共(     )    块(     )    己(     )    去(    

 

炸(     )    如(     )    娃(     )    纷(     )    经(     )昨(     )    知(     )    洼(     )    盼(     )    轻(    

 

首(     )    径(     )    斜(     )    残(     )    刚(     )自(     )    经(     )    科(     )    线(     )    钢(    

 

刘(     )    风(     )    做(     )    座(     )    立(     )这(     )    枫(     )    作(     )    坐(     )    力(    

 

胡(     )    钢(     )    航(     )    鸽(     )    找(     )朋(     )    刚(     )    船(     )    鸡(     )    戏(    

 

模(     )    困(     )    休(     )    株(     )    惊(     )摸(     )    因(     )    体(     )    珠(     )    凉(    

 

梅(     )    钟(     )    哈(     )    坐(     )    叶(     )    海(     )    种(     )    给(     )    座(     )    计(    

 

加(     )    处(     )    访(     )    识(     )    州(     )如(     )    外(     )    纺(     )    织(     )    川(    

 

夕(    )     族(     )    称(     )    岛(     )    味(    

名(    )     旗(     )    你(     )    鸟(     )    妹(    

 

洁(     )    祖(     )    帜(     )    欢(     )    曲(    

结(     )    姐(     )    积(     )    次(     )    典(    

 

庆(     )    国(     )    阴(     )    传(     )    气(    

庄(     )    图(     )    明(     )    转(     )    汽(    

挥(     )  扬(     )    抱(     )    泪(     )    场(    

辉(     )  杨(     )    跑(     )    相(     )    厂(    

 

讲(     )  惊(     )    打(     )    银(     )    铺(     )   

进(     )  景(     )    灯(     )    很(     )    捕(    

 

故(     )  纪(     )    运(     )    与(     )    脸(    

放(     )  记(     )    坛(     )    写(     )    险(    

 

泰(     )  补(     )    抬(     )    哇(     )    沿(    

奏(     )  扑(     )    治(     )    蛙(     )    船(    

 

错(     )  找(     )    盯(     )    课(     )    邻(    

借(     )  我(     )    灯(     )    棵(     )    领(    

 

浅(     )  服(     )    漂(     )    芽(     )    该(    

钱(     )  报(     )    飘(     )    蚜(     )    孩(    

 

级(     )  示(     )    表(     )    号(     )    汗(    

极(     )  干(     )    责(     )    员(     )    杆(    

 

硬(     )  迫(     )    待(     )    吸(     )    渴(     )   

便(     )  怕(     )    特(     )    极(     )    喝(    

 

饱(     )  根(     )    挑(     )    清(     )    但(    

泡(     )  跟(     )    跳(     )    情(     )    担(    

 

椅(     )  榜(     )    由(     )    本(     )    注(    

骑(     )  傍(     )    甲(     )    美(     )    住(    

 

坏(     )  句(     )    吵(     )    抓(     )    扎(    

环(     )  勺(     )    炒(     )    狐(     )    礼(    

 

路(     )  第(     )    受(     )    幻(     )    错(    

格(     )  弟(     )    爱(     )    幼(     )    猎(    

 

很(     )  机(     )    责(     )    春(     )    治(    

恨(     )  饥(     )    贫(     )    奉(     )    始(    

户(     )  猜(     )    观(     )    操(     )    遥(    

房(     )  情(     )    现(     )    澡(     )    摇(    

 

神(     )  粉(     )    娘(     )    沙(     )    姑(    

伸(     )  纷(     )    浪(     )    纱(     )    故(    

 

赠(     )  客(     )    童(     )    讥(     )    从(    

增(     )  容(     )    章(     )    叽(     )    丛(    

 

锦(     )  跃(     )    牌(     )    鸟(     )    测(    

棉(     )  袄(     )    碑(     )    乌(     )    侧(    

 

映(     )  扔(     )    睛(     )    镜(     )    重(    

秧(     )  仍(     )    晴(     )    境(     )    量(     )           

六.查字典。

1.我会按查字典要求填空。

要查的字

部首

再查几画

音序

音节

组词

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.用部首查字典的方法查字。

要查的字    部首    除去部首有几画    在字典的哪一页   读音

                                                          

                                                          

3、按要求填空。

读音____;按音序查字法应先查大写字母____;按部首查字法应先查____部,再查____画。

(2)按部首查字法应先查(    )部,再查(    )画;按音序查字法,应先查大写字母(    ),再查音节(    )。.

(3)用音序查字法应查大写字母(    ),用部首查字法应先查(    )部,再查(    )画。这个字一共有(    )画,第4画是(  )。

(4). “踮”的韵母是      ,部首是      ,除部首共     画,组词       

(5) “毯”的音序是      ,部首是      ,是       结构,组词      

七、给下列多音字组词。

dōu(       )         wéi(      )      zhòng(      

都                    为                  重 

dū (       )         wèi(      )      chóng(      

 

 

   hǎo(        )        tán(       )      méi(        

好                    弹                 

   hào(        )        dàn(       )      mò(         

 

 

   qiē(        )        jīāo(      )      kōng(       

切                    教                 

 qiè(        )        jìào(       )     kòng(       

 

 

   qū (        )        xiāng(      )     xīng(       

曲                    相                 

   qǔ (        )        xiàng(      )     xìng(       

 

 

   hái(        )        piāo(      )       bēi(       

还                    漂                 

   huán(       )        piào(      )       bèi(       

 

tù(        )        jiáo(      )      jiào(       

吐                    角                 

tǔ(        )        jué(       )      jué(        

 

                              

   zhuàn(      )        fēn(       )      jiǎ(        

转                    分                 

   zhuǎn(      )        fèn(        )     jià(        

八、在正确的读音下面划横线。

1.(1)我的老家在四川省(shěng  xǐng )。

(2)他经过不断的反省(shěng  xǐng),终于认识到了自己的错误。

2.(1)同学们经常在一起做航模(mú  mó)。

  (2)让我看看你的模(mú  mó)样。

3.(1)我们在考试的时候要保持卷(juǎn  juàn )面的干净。

(2)这间教室有多长,用卷(juǎn  juàn )尺量一量就知道了。

4.(1)城市里有许多的号楼大厦(shà  xià)。

(2)厦(shà  xià)门是个美丽的城市。

5.(1)我们在玩捉迷藏(cáng zàng)的时候一定要注意安全。

(2)我喜欢跳藏(cáng zàng)族舞。

6.(1)春天是一个鲜花盛(shèng chéng)开的季节。

(2)中午在学校我们都是自己盛(shèng chéng)饭。

7.(1)在我军的猛烈进攻下,敌人终于投降(jiàng xiáng)了。

(2)天气预报说明天会降(jiàng xiáng)温。

8.(1)这座房子的方向是坐北朝(cháo zhāo)南。

(2)一轮朝(cháo zhāo)阳从海的那一边冉冉升起。

9.(1)对面的店铺(pū pù)是最近才开业的。

(2)昨晚下了一夜的雪,像给地上铺(pū pù)了一床雪白的棉被。

10.(1)这里将(jiāng jiàng)要举行一场激烈的足球比赛。

(2)他是一名著名的将(jiāng jiàng)领。

11.(1)为了这次活动能圆满成功,他在这里待(dāi  dài)了一整天。

(2)我在这次活动中担任接待(dāi  dài)工作。

九、选字填空。

1. 洼  蛙          水(   )    青(  

2. 台  抬          讲(   )    (   )水

3. 厂  场          工(   )    (   )地

4. 牵  铅  千      (   )挂    (   )笔     一(  

5. 枝  织  之       树(   )   (   )布     总(  

6. 至  帜  治      (   )于    旗(   )    (   )病

7. 申  伸  身      (   )请    (   )手    (   )体

8. 及  极  级      (   )格    年(   )    (   )限

9. 已  椅  以      (   )经    (   )后    (   )子

10.直  植  值      (   )接    (   )物    (   )日

11.宇  羽  雨      (   )宙    (   )毛    (   )水

12.由  游  尤      (   )于    (   )戏    (   )其

13.户  互  护       门(   )   (   )相    保(   ) 

14.至  帜  治     (   )于     旗(   )    (   )病

15.科  棵  颗     (   )学     一(   )树    一(   )糖 

16.克  刻  客     (   )服     立(   )    (   )人

17.市  示  事  室   城(   )   告(   )    (   )情    教(   

18.克  刻  客  课   (   )服   立(    )   乘(    )   下(   

19.计  记  技  际   (   )算   日(   )    科(   )    国(    ) 

20. 元  园  员   圆  (   )旦   公(   )  人(   )(    )圈

21.周  洲  州  舟  (   )围    亚(   )    神(   )    小(   

22.住  助  注  祝    居(   )  帮(   )   (   )意     祝(   

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
后一篇:淘宝来了
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

  后一篇 >淘宝来了
    

  新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有