加载中…
个人资料
快乐永远205
快乐永远205
 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:82,941
 • 关注人气:25
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

第十册单元词语过关

(2009-06-18 17:16:53)
标签:

教育

分类: 老师的话

第 一 单 元 词 语 过 关

 

班级              姓名             等级         

  

一、     看拼音写词语或句子。

 

gē yáo       jì mò      páo xià       chēng qǐ      mào mì

 

 

yōng bào    luǒ lù       zhī fán yè mào      huāng shān yě lǐng

 

 

pēn fā      duì qí      làn màn       shì fàng        niàng xuě

 

 

huān chàng     sì zhī    wàng shèng     lán gān       hún shēn xiè shù

 

 

chéng qiān yíng bǎi     shū cài       pǔ sù       yán lì    huā bàn

 

 

shòu jìng wú       sān wèi shū wū        qīng xiāng chún jìng  

 

 

bīng qīng yù jié       pǐn xíng fāng zhèng       yǐ zhe

 

 

yóu rén bú jiě chūn hé zài,zhí jiǎn ér tóng duō chù xíng

 

 

二、    用“   ”给带点字选择正确的读音。

 

喷(pēn  pèn)发       浑身解数(jiě  xiè)

 

闹嚷(rǎng  rāng)     旺盛(shèng  chéng)

三、    按课文内容填空。

1、踏一路        ,撒一路        ,向                 

春光                       

   锨镐                                  

溪水                                  。  

 

2、春光竟会这样地      ,这样地        ,它把一冬天蕴藏的              

        ,都                          

3、只要管理得好,给它适时地浇水施肥,花儿和          一样,在                  

         下,就会             地,以               ,舒展出        

四肢,使出             。这时候,自己          ,别人            

4、朋友,春天在哪里?当你春游的时候,记住“                   ”,

是永远不会找不到春天的!

5、迈进后园,蜡梅开得正盛,几乎满树都是花。那花                 

      ,花瓣            ,像                 ,很有点             

韵致。梅               ,梅花开的时候,正预示着                  

6、默写第四课的两首古诗。

     

                                                        

 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

 

第 二 单 元 词 语 过 关

 

班级         姓名         等级      

 

一、看拼音写词语或句子

 

jù jí      rǔ bái      zhí xíng     zhèng zhòng     gāng jìn

 

 

yùn hán     jí cù     huá pò      tuō jǔ    biān yuán    xì jūn

 

 

yáng yì     hào hàn      dì dòng shān yáo     hǎi wài qiáo bāo

 

 

kòng zhì zhōng xīn     xiá gǔ      zhèng míng       tuī duàn

 

 

róng yán    xiōng yǒng     miǎo máng    guǒ xié zhe    fán zhí

 

 

yà mǎ xùn hé     huāng liáng jì mò     lì rú     mǎ líng shǔ

 

 

jià jiē     sì yǎng      yòu rén     xiào lì      yì mú yì yàng

 

 

二、按要求写词语。

 

 1、写四个跟看有关的一字词或两字词:                 

 2、写两个跟看有关的四字词:                          

 3、写两个反映人很有精神的成语:                         

 4、写两个写人的仪表、相貌的成语:                        

二、用“   ”给带点字选择正确的读音。

 

裹挟(xié jiā)着      效率(lǜ shuài)     一模(mó mú)一样

 

三、请用修改符号修改病句。

1、我家冰箱里有苹果、草莓、西瓜和水果。

2、我们应该尊敬老师的辛勤劳动。

3、老师带领我们到音乐厅观赏音乐。

 

4、 为了整修体操房,纷纷报名参加劳动。

 

5、 他知道自己错了,心情很繁重。

 

四、假如杨利伟来到你面前,你最想对他说些什么?

 

                

 

                

 

                                                                 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

第三单 元 词 语 过 关

 

班级         姓名         等级       

 

一、    看拼音写词语。

 

Hǎi lún·kǎi lè     gé jué     qīng sù    bào zào   gān zào 

 

 

pí qì     xǐng wù      shǔn xī      qīng zhù     bú qū bú náo

 

   

rú jī sì kě    zhé mó   kǎn kě    qīng tǔ   qīng sù  qīng tīng

 

                    

fù ráo      zhào yào      dàn shēng      yuè tán     jī fèn

 

 

yī hóng qīng quán    bǎo jīng fēng shuāng     xiǎng yǒu shèng yù

 

 

zèng sòng     pèi bèi     jiàn bù    wán qiáng   fàn wéi  pài qiǎn

 

 

sī liè    hào hào dàng dàng     guī mó hóng dà    jīng tàn bú yǐ

 

 

míng yáng hǎi wài    zhèn dìng zì ruò    yíng fēng zhāo zhǎn

 

 

fú lǎo xié yòu    yán zhèn yǐ dài    huà xiǎn wéi yí     kù xíng     

 

 

chǐ rǔ   kè zhì    hào jìn    bì shēng     sī mǎ qiān    fā fèn

             

二、用“   ”给带点字选择正确的读音。

颤动(chàn  zhàn)              满载(zǎi  zài)

三、选择合适的字填在括号里。

燥 躁 操 澡        瓣 辨 辩 辫

干( )  洗( )  暴( ) 做( )

 ( )论  花( )   (   )子 (  )别

四、解释加点的字。

扶老携幼      惊叹不已    

严阵以待      化险为夷    

五、    根据课文内容填空。

1、他想起了师父说过的话,想到了自己坎坷的经历,渐渐地,渐渐地他似乎听了                                      

                      ……

2、       ,乐曲久久地在二泉池畔回响,

          。阿炳用这动人心弦的琴声告诉人们,他爱          ,他爱       ,他爱      ,他爱       ……

3、在这个单元中我们通过努力学习,认识了     的海

伦,   的阿炳,    的郑和,   

司马迁。其中我最喜欢   ,因为                     

                                                          

第 四 单 元 词 语  过 关

班级         姓名         等级        

一、    看拼音写词语。

 

gǒng xíng     zhé fú     tǐ gé jiàn zhuàng      tǐ tài yún chèn

 

 

zhàn xuē    zài xiàn    tóng gē    qíng zhe     mó nǐ    guì zhe

 

 

jǔ shì wú shuāng      suǒ xiàng pī mí        nán zhēng běi zhàn 

 

 

shén tài zì ruò       yuè yuè yù shì    ruò yǒu suǒ sī    jūn lì

 

 

wéi miào wéi xià   jué wú jǐn yǒu      āi jí      fén mù

 

 

dà shà     lún kuò      hóng wěi      jīng qiǎo       zhì huì

 

 

jié jīng       jǔ shì wén míng       ōu zhōu       ào dì lì

 

 

wéi yě nà       bó wù guǎn      shēng yá       zhuāng shì

 

 

cǎo píng       yōu yǎ        chān he        jiē tóu xiàng wěi

 

 

xīng luó qí bù     jīn bì huī huáng        ā ěr bēi sī shān

 

二、请用第一题中的成语造句(选择3-4个连起来造句)

 

                

                

                

                                                              

三、用“   ”给带点字选择正确的读音。

 

惟妙惟肖(xiào xiāo)   大厦(shà xià)     首都(dū dōu)

四、本单元我们先到我国的古城西安欣赏了   ,再到埃及的首都   欣赏了   ,还到欧洲的   领略了音乐之都的风采,另外你还了解的世界名城有     

       ……

五、下面句子中,带点的词语能不能去掉?为什么?

 为了纪念乐坛大师,维也纳的许多街道、公园、礼堂、剧院、会议大厅等,也多用音乐家的名字命名。

                      

                     

六、    填空。

只见对面千佛山上,梵字僧楼,与那苍松翠柏高下相间,            ,更有

一株半株的丹枫夹在里面。

 

第 五 单 元 词 语 过 关

 

班级              姓名             等级          

  

一、看拼音写词语或句子。

 

mí màn     yín  chànɡ     qǐ ménɡ      qǐ dí       qín láo

 

 

liú chànɡ     fēnɡ qù     hú dié      cǎo mào      jiū fēn

 

 

bì miǎn      jiǎn shǎo      máo dùn     ɡōu tōnɡ      shī fu

 

 

ɡǔ suì    pāo ɡěi    ān wèi    lán yōu yōu     mò mínɡ qí miào

 

 

tiān zī cōnɡ yǐnɡ      ɡāo shēn mò cè     yōu mò fēnɡ qù

 

    

chū yán bú xùn       bīn bīn yǒu lǐ        tài dù cū bào

 

 

yì běn zhènɡ jīnɡ      huò rán kāi lǎnɡ       dīnɡ  zhǔ

 

 

lǐ dào  rén  xīn  nuǎn ,wú  lǐ tǎo  rén  xián 。

 

 

jūn zǐ bù shī sè yú rén ,bù shī kǒu yú  rén。

 

 

 

 

二、用“   ”给带点字选择正确的读音。

 

直  奔(bēn  bèn)    混沌(hún   hùn)    时辰(chén  chen)

 

莲花落(luò  lào)    娘俩(liǎng  liǎ)   蚂蚱( mà    mǎ )

 

溜  平(liū  liù)   小校场(jiào  xiào)  倭瓜(ɡuā  ɡua)

 

三、根据课文内容填空。

母亲不识字,却是我的启蒙老师。是母亲用那一双勤劳的手为我打开了                   ,给我送来                     。她让明月星光陪伴我的童年,用               启迪我的想象。她在月光下唱的那些                        、含蓄、风趣的民歌民谣,使我展开了                   ,飞向                    

 

四、写一个能说明礼貌待人好处的事例写下来。(不能写书上的事例)

 

                                                               

                                                               

                                                             

                                                               

                                                              

                                                                   

                                                                  

                                                               

 

第 六 单 元 词 语 过 关

 

班级              姓名             等级         

 

一、看拼音写词语或句子。

 

rónɡ jìn    niàn dao    yù ɡǎn    chōnɡ fēnɡ   kuài jié   suǒ xìnɡ

 

 

bēnɡ tā     bēn ténɡ bù xī     wàn fēn wēi jí    rì yè jiān chénɡ

 

 

qì zhuànɡ shān hé       shānɡ hén lěi lěi     jīnɡ xīn dònɡ pò

 

 

yáo yáo yù zhuì     pī bō zhǎn lànɡ       jī hán jiāo pò 

 

 

rán méi zhī jí      qīnɡ qīnɡ xù yǔ        jǐnɡ wèi yuán

 

 

fēnɡ shēnɡ yǔ shēnɡ tāo shēnɡ,shēnɡ shēnɡ zhèn ěr;

 

 

yǔ shuǐ hàn shuǐ xuě shuǐ,shuǐ shuǐ xiānɡ rónɡ .

 

 

二、在正确的读音和汉字下划“       ”。

 

似(shì   sì)的    塞(sāi  sài)进    着(zháo zhuó)急 

逶(wēi  wěi)迤    发(fā   fà)火     远征难(nán  nàn)

只(zhí  zhī)等闲  更(ɡènɡ  ɡēnɡ)喜  敌重(zhònɡ  chónɡ)兵

(怒  恕)吼     (艰  坚)苦      (历    厉)程

三、根据课文内容填空。

 

1、汹涌的       中,战士们的冲锋舟          ,飞向             ,飞向灭顶的房屋,飞向             的电杆。在安造垸,他们救出了被洪水围困了三天三夜的幼儿园老师周运兰;在簰洲湾,他们给攀上树梢等待了近九个小时的小江珊以             ……哪里有         ,哪里就有             ;哪里有           ,哪里就有            。滔滔洪水中的群众,看到了           ,看到了           ,就像看到了他们的               

2、红军不怕                                              

五岭逶迤             ,乌蒙磅礴              。金沙水拍      

大渡桥横               。更喜岷山千里雪,                   

 

四、默写二十三课古诗两首。

     

 

                                                            

 

                                                              

                                                              

                                                              

                                                              

                                                                 

 

第 七 单 元 词 语 过 关

班级              姓名             等级         

 

一、看拼音写词语或句子。

 

ān xiánɡ     ǒu rán       nínɡ wànɡ     jīnɡ yà      chǔ shuǐ

 

 

jù jí       fēnɡ suǒ     bǐ yù    nínɡ shì     bù jiā sī suǒ 

 

 

dì tǎn      shēn jiàn      xuān nào      ɡǎn rǎn  pán xuán  

 

 

shú xi     pū lēnɡ lēnɡ     zōnɡ hónɡ sè       cì huái lín

 

 

ɡān zào     chǔ cánɡ      yào shi      yī sháo shuǐ     xī ɡài

  

 

huì shēnɡ huì sè    jīnɡ yínɡ shǎn shuò      yǐn yǐn yuē yuē

 

 

qiào shǒu yáo wànɡ     piān piān qǐ wǔ    bǎi niǎo zhēnɡ mínɡ 

 

 

hū pénɡ yǐn bàn    qínɡ bú zì jīn     xiǎnɡ  shòu      qī xī

 

 

二、根据课文内容填空。

1.月亮出来了,安详地    着它的清辉。月光     在长江里,江面被照亮了,流动的江水中,有                      在跳动。江两岸,芦荡、树林和山峰的黑色剪影,在江天交界处           地伸展着,起伏着。月光为它们       了一层银色的花边……

2.它们大都是整群整群地列队飞行。有的                       ,有的                                ,一批一批,浩浩荡荡地从我们头顶飞过。先回来的鸟在林内不停地鸣叫,好像                  ,又像                      。后到的鸟与林中的鸟            ,边飞边鸣,很快找到自己栖息的处所,与熟悉的伙伴汇合。

3.天上的鸟越来越少了,可是整个林子里的灰椋鸟还是不愿过早地安眠。看,这几只刚刚      在枝头上,那几只又马上          地飞起。它们的羽毛全变成金红色的了,多么像            的少女在             哇!树林内外,                      ,叽叽啾啾,似飞瀑落入深涧,如               ,整个刺槐林和竹林成了一个              。这上万只灰椋鸟是在举行盛大的联欢会,还是在庆祝自己的节日?要不怎么会这样热闹?我被这喧闹而又热烈的场面感染了,竟                  地欢呼起来。

三、填写与“月亮”有关的古诗 。

 1.少时不识月,                                        

2.                                      ,  把酒问青天。

3.床前明月光,                                       

 4.                                        ,江清月近人。

 5.                                    ,江枫渔火对愁眠。

 6.                                    ,影入平羌江水流。

 7.                                                

0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    

  新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有