加载中…
个人资料
博文小学2013级4班
博文小学2013级4班
 • 博客等级:
 • 博客积分:0
 • 博客访问:139
 • 关注人气:0
 • 获赠金笔:0支
 • 赠出金笔:0支
 • 荣誉徽章:
相关博文
推荐博文
谁看过这篇博文
加载中…
正文 字体大小:

四年级上册词语盘点1-3单元

(2016-12-15 15:12:57)
分类: 课堂教学

四年级上学期第一单元词语盘点

kuān kuò       bó   wù       lǒng zhào     fèi téng       bēn  téng     yī  jiù 

          (         ) (         ) (         ) (         )(       

huī  fù       càn  làn       zhú  gān     guī  lǜ      fèng  xì      zhào yào

(        ) (         )  (         )(        ) (        ) (        

shù   shāo       jìng  jì       bái māng māng        ruò yǐn ruò xiàn  

(          )(          ) (              )   (               

áng shǒu dōng wàng      fēng  píng  làng  jìng       shuǐ  tiān  xiāng  jiē 

(                   (                   )    (                    )

héng guàn jiāng miàn       qí tóu bìng jìn          màn tiān juǎn dì

                  )   (                )                     )

chàn dòng      shà  shí     fǎn chā      huā huì     zhǎng  cháo   róng  shù

(        ) (         ) (         ) (        )(         ) (        

zhèn  jìng     lí  huáng     zǐ  tán  sè    bǎi  hé sè    pú táo  huī    qié zi zǐ 

(         ) (         )(         )(          )(          )(          

 jīn  càn càn     xiào yīng yīng     rén shēng dǐng fèi  shān bēng dì liè  bù róng zhì yí

(          )  (             ) (              )(              )(           

shén mì mò cè     shén lái zhī bǐ     qiān zī bǎi tài     rén jì hǎn  zhì  (             )  (              ) (            )    (           

yìng  jiē bù xiá   juān juān xì  liú   lián lián fēi pù       tāo tāo jiāng shuǐ 

(           )(             )(               ) (                

yù yù cāng cāng       huǎng huǎng hū hū

(             )    (                  


四年级上学期第二单元词语盘点

   Jūn yún        chóng  dié       kòng  xì       yè  bǐng    chù  jiǎo    héng  jì 

(          ) (           ) (           ) (          )(         ) (      

   zhú jiàn         xiū  xiǎng         zhù zhái        yǐn   bì     yǐn cáng      xuǎn zé 

(          ) (           )   (           ) (        ) (        ) (        

   zhù zhǐ          dòng xué        róu ruò     sōu suǒ         qīng xié        píng tǎn

(          ) (          )  (         ) (         ) (         ) (        

   pá  tǔ        kuān chǎng   j iāo  lóng    shèn zhòng    níng jìng     jìng 

(         ) (          )  (          ) (          ) (         ) (        

háo  fàng     wú  liáo     ǒu  rán      zhǎn  xīn     piāo   yí     qīng 

(         ) (          )  (          ) (          ) (         ) (        

zī   liào     zhèng  jù    gǔ  wǔ     kǎo  zhèng      qǐ   yuán   zhào  kāi

(         ) (          )  (          ) (          ) (         ) (        

  jiǎ   shuō    zhèn  dòng

(          ) (           

     yǐn rén zhù yì               háo  bù  kě  xī                suí  yù  ér  ān

(                 )     (                   )      (               

zuò  wò   bù  ān      xiāo  mó  shí  guāng         bù  kě  sī 

(                   )   (                     )     (               

jīng  shén  dà  zhèn    wǎng  fèi  xīn   jī       hào  rú  yān  hǎi

(                   )   (                     )     (               


四年级上学期第三单元词语盘点

yáng  yì      yǔn  xǔ     wéi qiáng     lóng  dōng     gū  dú      xùn  chì

(         ) (         )  (           )  (          ) (        ) (        

fù  gài       níng  shì      lěng  kù      yú  kuài    chāi  chú     shèng xià

(        ) (           )   (           )  (        ) (        )  (         

fá  mù     liǎn   jiá       bǐ  cǐ       tiě qiāo       shù  chà     chà  

(          )(           )   (          ) (         ) (         ) (        

mài  zi        yì wù        mù  jiàng     mù  ǒu      biǎo qíng     lèng  zhù 

(          ) (          )   (           ) (          ) (        )  (        

zhuài  zhù    wēn róu        sā huǎng      mó zhàng

(          ) (           )   (           )  (          

   gào  shì  pái       huǒ  lā  lā       méi yóu dēng

(                ) (             )   (              

xiān  huā  shèng  kāi      lǜ  shù  chéng  yīn       xiān guǒ piāo  xiāng

(                     ) (                    )   (                     

 kuáng fēng dà zuò    xüě  huā  fēi  wǔ        cǎo  cuì  huā  kāi

(                ) (                   )   (                   

 xiào  xī  xī       xìng chōng chōng      máo róng róng

(          )    (                )   (               

kū zhī bài yè         qín qín kěn kěn        bèng  bèng  tiào  tiào   

 (             )   (                )   (                      

  kě  lián  bā  

(                  


0

阅读 评论 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
 • 评论加载中,请稍候...
发评论

  发评论

  以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。

    

  新浪BLOG意见反馈留言板 电话:4000520066 提示音后按1键(按当地市话标准计费) 欢迎批评指正

  新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

  新浪公司 版权所有